Podzimní zkušební období

 • Informace k podzimnímu termínu konání maturitních zkoušek: zde.

 • Kalendář maturitních zkoušek na SŠP Krnov: zde.

 • Písemné maturitní zkoušky pro opravné termíny: 1.9.2021, 12:00 - písemná práce z českého jazyka, 3.9.2021, 12:00 - písemná práce z anglického jazyka, 3.9.2021, 12:00 - písemná práce z německého jazyka. Domluveno individuálně!

 • Zvlaštní pravidla pro konání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria ve zkušebním období 2021: zde.

 • Roušky a respirátory: pouze uvnitř budovy.

 • Testování: není nutné.

Podání přihlášky

Přihlášku ke společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období mohl žák odevzdat řediteli školy, ve které zkoušku konal nebo měl konat, nejpozději do 23. července 2021. Přihlášku ke zkouškám profilové části bylo možné podat řediteli školy do 30. července 2021. Koná-li žák praktickou zkoušku v období od 27. července do 27. srpna 2021, může odevzdat přihlášku k praktické zkoušce pro podzimní zkušební období do 4 pracovních dnů ode dne, kdy tuto zkoušku konal nebo měl konat

Termíny konání

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do čtvrtka 2. září 2021 na spádových školách (místo konání bude uvedeno na pozvánce k didaktickým testům). Časový rozvrh konání zkoušek stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v jednotném zkušebním schématu.

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT 
1. září 2021    Matematika  12:15  135 min.
Německý jazyk  12:15  110 min. (40 + 70 min.)
Ruský jazyk  12:15  110 min. (40 + 70 min.)
Španělský jazyk  12:15  110 min. (40 + 70 min.)
2. září 2021   Anglický jazyk  9:00  110 min. (40 + 70 min.)
Matematika rozšiřující  9:00  150 min.
Český jazyk a literatura  13:30  85 min.

Jednotné zkušební schéma – sdělení MŠMT  [PDF, 214 kB]Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 uskuteční v období od 1. do 20. září 2021. Profilové zkoušky konané formou praktické zkoušky lze mimořádně konat do 13. října 2021. Konkrétní termíny konání zkoušek stanovuje ředitel školy.

zdroj: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar


Maturitní zkouška 2021

Model maturitní zkoušky 2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky – novela školského zákona zrušila plánované konání 3 povinných zkoušek ve společné části.

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Podstatných změn se dočkala také profilová část, která se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 2 nebo 3 povinných profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací program). 

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části. 

Nový model maturitní zkoušky je uveden v následující tabulce.

MATURITNÍ ZKOUŠKA POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX. 2 ZKOUŠKY)
SPOLEČNÁ ČÁST    český jazyk a literatura cizí jazyk
cizí jazyk, nebo matematika  matematika
matematika rozšiřující
PROFILOVÁ ČÁST  český jazyk a literatura

další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)

cizí jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části
2 nebo 3 další profilové zkoušky (počet stanoven RVP)

Přehled změn v modelu maturitní zkoušky v návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT

V souvislosti s vývojem epidemické situace v ČR a s ohledem na distanční vzdělávání žáků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravilo podobu maturitní zkoušky opatřením obecné povahy ze dne 15. 3. 2021  [PDF, 14,23 MB] a následným dodatkem k opatření ze dne 14. 4. 2021 [PDF, 1,68 MB] a dodatkem ze dne 28. 4. 2021  [PDF, 3,83 MB]. Ministerstvo vydalo také metodiky k opatření věnující se nejdůležitějším úpravám maturitní zkoušky. Souhrn nejzásadnějších změn naleznete v následujícím přehledu. 

Společná část

 1. K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledních ročníků, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince 2020 a prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
 2. Žákům, kteří jsou v letošním školním roce žáky posledního ročníku, se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktického testu společné části na 3 opravné zkoušky z každé zkoušky (tzn. žáci mají 4 pokusy na vykonání každé povinné zkoušky společné části).
 3. Ostatním maturantům, kteří jsou přihlášeni ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nebo kteří se přihlásí ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které jsou přihlášeni.
 4. Didaktické testy v řádném termínu se budou konat v období od 24. do 26. května 2021.
 5. Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období uskuteční také v mimořádném termínu od 7. do 9. července 2021. Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni. 
 6. Pro jarní i podzimní zkušební období dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů společné části. Didaktický test z českého jazyka a literatury bude trvat 85 minut, z cizího jazyka 110 minut (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) a z matematiky 135 minut. Časový limit pro konání nepovinné zkoušky matematika rozšiřující zůstává nezměněn.
 7. Žáci posledního ročníku jakékoliv formy vzdělávání oborů stanovených v opatření obecné povahy (zdravotnické a sociální obory), kteří odpracovali od 12. října 2020 do 17. května 2021 dobrovolně nebo v rámci nařízené pracovní povinnosti, v rámci pracovněprávního vztahu či v rámci praktického vyučování nejméně 160 hodin u orgánů ochrany zdraví nebo poskytovatelů zdravotnických či sociálních služeb uvedených v opatření, nemusí konat povinné didaktické testy. Podrobné informace naleznete v samostatném článku.

Profilová část

 1. Žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku, nemusí konat povinnou profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části. Pokud se rozhodnou tyto zkoušky konat, konají je pouze formou ústní zkoušky, neúspěšný výsledek u zkoušky se nezapočítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky.
 2. Žáci, kteří konali maturitní zkoušku v řádném termínu podle zákona č. 135/2020 Sb., konají profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky
 3. Období pro konání profilových zkoušek v jarním zkušebním období je posunuto na období od 1. června do 23. července 2021. Praktické zkoušky lze konat až do 27. srpna 2021.
 4. Žákům, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku, se navyšuje počet opravných zkoušek praktické zkoušky na tři opravné zkoušky z každé zkoušky.
 5. Ostatním maturantům, kteří jsou v jarním zkušebním období přihlášeni ke konání praktické zkoušky, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé praktické zkoušky, ke které jsou přihlášeni; počet opravných zkoušek se o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky navyšuje také osobě, která se přihlásí ke konání praktické zkoušky v podzimním zkušebním období 2021.
 6. Maturantům, kteří jsou přihlášeni ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a kteří u této zkoušky neuspějí, nebo kteří se v souladu se školským zákonem omluví z konání této zkoušky, bude umožněno konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu. Mimořádný termín stanoví ředitel školy v souladu s ustanovením dodatku k opatření obecné povahy ze dne 28. dubna 2021  [PDF, 3,83 MB].
 7. V podzimním zkušebním období je doba pro konání praktických zkoušek mimořádně prodloužena do 13. října 2021.

Společná část

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu. Zkoušku z cizího jazyka lze konat z anglického, francouzského, německého, ruského nebo španělského jazyka. Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání.

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části jsou koncipovány v souladu s platnými katalogy požadavků. Popis jednotlivých zkušebních předmětů společné části naleznete v záložce Zkoušky společné části

Termíny konání

V řádném termínu se didaktické testy budou konat v období od pondělí 24. května 2021 do středy 26. května 2021. Ve školním roce 2020/2021 se výjimečně uskuteční rovněž v mimořádném termínu v období od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni. 

Časový rozvrh konání didaktických testů v řádném i mimořádném termínu naleznete v sekci Maturitní kalendář.

Profilová část

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného oboru vzdělávání. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 7 měsíců před konáním první profilové zkoušky. Provedení a parametry profilové části maturitní zkoušky na příslušné střední škole jsou plně v kompetenci ředitele školy.

V případě maturitní práce s obhajobou je pro jarní zkušební období zkrácena lhůta, dokdy ředitel školy určí zadání maturitní práce a vedoucího maturitní práce. Nově tak musí učinit nejpozději 3 měsíce (lhůta je zkrácena o 1 měsíc) před termínem obhajoby maturitní práce. Nejpozději 1 měsíc před termínem obhajoby maturitní práce stanoví oponenta maturitní práce.

Termíny konání

Období konání profilových zkoušek je nově stanoveno od 1. června do 23. července 2021. Školy mohou využít možnosti posunutí konání praktického vyučování a praktické zkoušky až do 27. srpna 2021. Posunulo se i „předsunuté” období pro konání zkoušek profilové části konané formou písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky, které se mohou konat od 19. dubna 2021. Konkrétní termíny konání jednotlivých zkoušek stanoví ředitel školy, zveřejní je do 31. března 2021 na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky.

Ředitel školy může do 31. května 2021 změnit termín konání praktické zkoušky vyhlášený na měsíc srpen 2021 tak, aby se konala v jiném termínu v měsíci srpnu 2021.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka

Žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku, nemusí konat profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části. Žáci se však mohou rozhodnout, že tyto zkoušky vykonají (mohou se rozhodnout, že vykonají dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě zkoušky), úmysl zkoušky vykonat sdělí řediteli školy nejpozději do 30. dubna 2021. Pokud se zkoušky nezúčastní (ať již omluveni nebo neomluveni) nebo ji vykonají neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebudou z příslušného předmětu hodnoceni,  neúspěch u zkoušky tedy neovlivní celkové hodnocení maturitní zkoušky. Zkoušku z cizího jazyka, který si nezvolili ve společné části, budou konat pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Žáci, kteří konali maturitní zkoušku v řádném termínu podle zákona č. 135/2020 Sb. (žáci posledních ročníků ve školním roce 2019/2020), konají profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky (tj. nekonají písemné práce)

Ostatní žáci, kteří nespadají do výše uvedených kategorií, konají profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka standardně formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Další informace k profilové části naleznete v záložce Zkoušky profilové části.

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání upůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Další informace k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky naleznete v samotné maturitní vyhlášce.

Informace k  uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky jsou k dispozici v sekci Úpravy podmínek zkoušky.

Informace k  uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky jsou k dispozici v sekci Úpravy podmínek zkoušky.

zdroj: https://maturita.cermat.cz/


Základní informace pro žáky zde.

(více informací na https://maturita.cermat.cz/)