Kancelář č. 302 (Soukenická)

Výchovná poradkyně + metodik prevence sociálně patologických jevů:
Ing. Věra Predikantová (Opavská) 
Kabinet: č. Š34 – 4. poschodí
E-mail: vera.predikantova@sspkrnov.cz
Tel.: 552 304 074
Konzultační hodiny: každý sudý čtvrtek od 14:30 – 15:30, po předchozí domluvě kdykoliv

Výchovná poradkyně:
Ing. Ingrid Řepková (Soukenická)
Kabinet č. 418 
E-mail: ingrid.repkova@sspkrnov.cz 
Tel. 554 637 187
Konzultační hodiny: každou lichou středu od 15:00 – 16:00, po předchozí domluvě kdykoliv

Metodik prevence 
PhDr. Tomáš Kratochvíl (Soukenická)

E-mail: tomas.kratochvil@sspkrnov.cz
Kabinet č.: 316
Tel. 554 637 161

Sociální pedagožka
Mgr. Kamila Haničáková (Opavská)

Kabinet č. Š16 – 3. poschodí 
E-mail: kamila.hanicakova@sspkrnov.cz
Konzultační hodiny: každý pátek od 8:00 – 14.30 podle domluvy s třídním učitelem, žákem nebo rodiči

Hlavní náplň práce výchovného poradce

 • pomoc s adaptací na SŠ,
 • pomoc při řešení studijních problémů (prospěch, specifické poruchy učení),
 • pomoc při řešení osobních problémů, např. vztahy se spolužáky,
 • pomoc při řešení výchovných problémů,
 • pomoc při výběru jiného typu studia (přestup, volba školy po maturitě, přihláška),
 • zabezpečení poskytování poradenských služeb žákům,
 • spolupráce s třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky při individuálním přístupu k problémovým žákům, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům s mimořádným nadáním,
 • zabezpečení spolupráce s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogických cen¬ter,
 • spolupráce s ostatními partnery a institucemi v poradenském a školském výchovně-vzdělávacím systému,
 • organizace preventivních akcí ve spolupráci s metodikem prevence.

Rozdělení tříd mezi výchovné poradce
Ing. Ingrid Řepková:

Třída – třídní učitel

 • 2.B PhDr. Tomáš Kratochvíl
 • 3.B Ing. Ivo Jarka
 • 1.I Mgr. Pavlína Doleželová
 • 2.I Mgr. Lucie Kurková
 • 1.U Mgr. Miriam Novotná 
 • 2.U Mgr. Jana Konečná 
 • 3.U Mgr. Silvia Huterová

Ing. Věra Predikantová:
Třída – třídní učitel

 • 1.B Ing. Lenka Jurášková 
 • 1.A Mgr. Jana Szaszková 
 • 2.A Mgr. Pavel Šlapák 
 • 3.A Ing. Silvie Sikorová 
 • 1.P Ing. Barbora Šuláková
 • 2.P Ing. Jana Stambolidisová 
 • 1.T Mgr. Denisa Beková
 • 2.T Ing. Petr Wasserbauer 
 • 3.T Mgr. Jan Šamárek 
 • 4.T Ing. Věra Predikantová
 • 2.M Mgr. Hana Brdová 
 • 4.U RNDr. Peter Sebestyén, Ph.D.
 • 3.I Ing. Blažek Matouš 
 • 4.I Ing. Jarmila Svobodová

Náplň práce metodika prevence 

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu,
 • zajišťování vzdělávání žáků v rámci prevence rizikového chování (besedy, přednášky, filmy),
 • realizace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, šikany, agresivity, závislostí atd.,
 • poskytování informačních a metodických materiálů,
 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, PPP, krizovými centry a dalšími odborníky,
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence,
 • mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikových jevů,
 • poskytování pomoci žákům, příp. rodičům.

Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005)

Rozdělení tříd mezi metodiky prevence
Ing. Věra Predikantová - MP

Třída – třídní učitel

 • 1.I Mgr. Pavlína Doleželová
 • 2.I Mgr. Lucie Kurková
 • 3.I Ing. Blažek Matouš 
 • 4.I Ing. Jarmila Svobodová
 • 1.U Mgr. Miriam Novotná
 • 2.U Mgr. Jana Konečná 
 • 3.U Mgr. Silvia Huterová
 • 4.U RNDr. Peter Sebestyén, Ph.D.
 • 2.M Mgr. Hana Brdová 
 • 2.B PhDr. Tomáš Kratochvíl
 • 3.B Ing. Ivo Jarka
 • 1.A Mgr. Jana Szaszková 
 • 2.A Mgr. Pavel Šlapák 
 • 3.A Ing. Silvie Sikorová 
 • 1.T Mgr. Denisa Beková 
 • 2.T Ing. Petr Wasserbauer
 • 3.T Mgr. Jan Šamárek 
 • 4.T Ing. Věra Predikantová 
 • 1.P Ing. Barbora Šuláková
 • 2.P Ing. Jana Stambolidisová 
 • 1.B Ing. Lenka Jurášková 

V případě nepřítomnosti metodičky prevence Ing. Věry Predikantová se při řešení naléhavé situace můžete obrátit na PhDr. Tomáše Kratochvíla.

Náplň práce sociálního pedagoga

 • spolupracuje se školním metodikem prevence a poskytuje pomoc a podporu pedagogům při prevenci, při řešení rizikového chování dětí, dopadů obtížné rodinné situace na děti a komunikaci s rodiči, PPP, OSPOD, Policií ČR,
 • navrhuje a spolurealizuje podpůrná opatření zaměřená na pomoc a podporu dítěte při jeho vzdělávání a sociálním rozvoji,
 • v konzultačních hodinách poskytuje pedagogům individuální konzultace; ty probíhají v chráněném prostředí (k tomu určená konzultační místnost),
 • poskytuje individuální pomoc a podporu dětem, které se nacházejí v tíživé situaci (např. nepříznivá situace v rodině, problémy se začleněním do kolektivu),
 • v případě potřeby realizuje krizovou intervenci přímo ve školním prostředí,
 • provádí rozhovory s rodiči těch dětí, které vyžadují podporu v obtížných situacích (výchovné problémy, problémové rodinné zázemí aj.).

Pro studenty

Nestíháš ve škole? Zhoršil ses v poslední době v jednom nebo více předmětech? Máš problém v komunikaci: s rodiči, s učitelem, se spolužáky, s kamarády, se sourozenci, s někým jiným? Máš pocit, že ti někdo ubližuje a nevíš, co s tím? Chceš pomoci kamarádovi, který pije alkohol, bere drogy, hraje na automatech apod.? Chceš po skončení naší školy dál studovat? Máš něco, co tě tíží, a potřebuješ si o tom s někým popovídat? Máš dobrý nápad a chceš ho pomoci zrealizovat? Něco na škole postrádáš nebo jsi s něčím nespokojený?

Kontaktuj výchovného poradce a domluv si individuální schůzku. Každý výchovný poradce je zavázán k dodržování pravidla respektování důvěrnosti, které chrání osobní sdělení.

Postup školy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření

Vzdělávání žáků se SVP probíhá s využitím podpůrných opatření, která se člení do 5 stupňů podle organizační a finanční náročnosti.

Podpůrná opatření prvního stupně spočívají v minimální úpravě metod, organizace a hodnocení vzdělávání a nemají normovanou finanční náročnost. Škola je poskytuje žákům, u kterých se potřeba dílčích úprav ve vzdělávání projeví.

Podpůrná opatření vyšších stupňů (druhého až pátého) může škola uplatnit pouze s doporučením ŠPZ, pokud toto zařízení shledá, že vzhledem k průběhu a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných opatření nedochází k naplňování vzdělávacích možností žáka či k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, nebo zákonného zástupce žáka. Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola po projednání se zletilým žákem nebo jeho zákonným zástupcem poskytovat, pokud z doporučení ŠPZ vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Pokud byla pro žáka dosud postačující podpůrná opatření prvního stupně, zpracuje škola PPPL (Plán pedagogické podpory), který obsahuje popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. Tento plán škola průběžně vyhodnocuje a aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě PPPL škola vyhodnotí, zda opatření jsou dostačující pro dosažení stanovených cílů.

Jestliže k naplnění vzdělávacích potřeb žáka poskytování podpůrných opatření prvního stupně nepostačuje, doporučí škola žákovi využít poradenské pomoci ŠPZ za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb. Ředitel poté zajistí bezodkladné zprostředkování podkladů potřebných k vytvoření zprávy a doporučení pro stanovení podpůrných opatření ŠPZ. Při zpracování zprávy i doporučení poskytuje škola ŠPZ v případě potřeby součinnost. Zpráva ŠPZ slouží žákovi a jeho zákonným zástupcům, doporučení je bezodkladně zasláno škole, v níž se dítě či žák vzdělává. Pokud není zpracováno nové doporučení a žák disponuje doporučením z dřívějška, je toto platné po dobu 2 let (u žáků s LMP po dobu 1 roku).

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně škola poskytuje žákovi bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a udělení písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce dítěte/žáka. Ve spolupráci se školským poradenským zařízením, dítětem/žákem a jeho zákonným zástupcem škola jejich poskytování průběžně vyhodnocuje.

ŠPZ vyhodnotí poskytování podpůrných opatření ve lhůtě jím stanovené nejdéle však do 1 roku od vydání doporučení. Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, bezodkladně doporučí opětné využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Obdobně škola postupuje i v případě, jestliže shledá, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná.

www.nuv.cz/t/specialni-vzdelavani

Důležité informace, pokud se hlásíte na VŠ:

1. Vyber si tu správnou VŠ.
2. Počet přihlášek není omezen (písemně nebo elektronicky).
3. Pokud skládáte Národní srovnávací zkoušku, podáváte standardní přihlášku a přihlášku ke zkoušce (zakliknout: možnost předání výsledku VŠ).
4. Pokud je možno se na VŠ dostat bez přijímací zkoušky, nezapomeňte na žádost o přijetí bez PZ.
5. Datum podání přihlášek je závislé na druhu VŠ (konec února/března daného roku).
6. Pokud nebudete přijati, zvažte odvolání, žádost o přezkum rozhodnutí o nepřijetí je nutno podat do 30 dnů.

Příprava na VŠ: www.sokrates.cz
Národní srovnávací zkoušky: www.scio.cz/online-testy

Další užitečné odkazy:
kampomaturite.cz
www.VysokeSkoly.com
 

Soubory ke stažení