Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Nový školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků s účinností od 1. 9. 2018 zde.

  • Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2018
  • Ostatní zaměstnanci projednali dne: 30. 8. 2018
  • Školská rada schválila dne: 31. 8. 2018
  • Žáci byli seznámeni dne: od 3. 9. 2018
  • Zákonní zástupci byli seznámeni dne: od 3. 9. 2018
  • Tento školní řád vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2018 a nabývá účinnosti 1. 9. 2018. 

Školní řád

Článek 1

Obecná část

1. Tento školní řád je závazným předpisem upravujícím vnitřní život školy. Vychází z Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.), která je součástí ústavního pořádku České republiky, a z Úmluvy o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.), v níž se zakotvují práva, která podle Článku 2 mají být přiznána a zabezpečována každému dítěti bez jakékoli diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu, majetku, tělesné nebo duševní nezpůsobilosti. Školní řád respektuje ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále jen školský zákon). 

2. Školní řád stanovuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci, provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

3. Dobrovolným rozhodnutím vzdělávat se na střední škole se žák zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti, jednat, chovat se a vystupovat jako kultivovaný člověk. Pro žáka jsou závazné základní právní normy, zakotvené v právním řádu naší republiky, a proto je žák povinen dbát toho, aby neničil hodnoty vytvořené prací druhých, aby svým chováním nepoškozoval kohokoli druhého. Žák se podílí na zodpovědnosti za své studium a výsledky.

Článek 2

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

1. Žák je partnerem učitele ve výchovně vzdělávacím procesu. Pravidla vzájemných vztahů vychází ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání.

2. Žák má právo:

a) na vzdělávání a školské služby v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění,
b) na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,
c) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
d) na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení, přiměřené svým schopnostem,
e) na slušné chování ze strany zaměstnanců školy, kteří jsou povinni respektovat jeho důstojnost,
f) volit a být volen do školské rady, je-li zletilý,
g) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit, činnost samosprávného orgánu žáků se řídí dohodou o spolupráci s vedením školy,
h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
i) vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají; tento názor má být vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost, své názory může směřovat předně třídnímu učiteli, školnímu metodikovi prevence, vedení školy,
j) obrátit se s námitkou na příslušného pedagoga nebo na třídního učitele či ředitele školy, pokud je přesvědčen, že jsou jeho práva porušována ze strany vyučujícího,
k) zúčastňovat se akcí pořádaných školou,
l) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání, 
m) na péči a podpůrná opatření, jedná-li se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
n) na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, jakoukoli formou diskriminace a nedbalým zacházením, nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat,
o) požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy – pokud se žák cítí v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení, pracovníci školy jsou povinni tomu věnovat náležitou pozornost,
p) na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují tělesný a duševní vývoj,
q) v případě, že se žák cítí jakýmkoliv způsobem poškozován ze strany spolužáků, pedagogických a ostatních pracovníků školy a je-li tato skutečnost prokazatelná, má nárok na vyšetření záležitosti a následná opatření vedoucí k nápravě situace,
r) plně využívat materiální vybavení školy pro své další vzdělávání a výchovu,
s) znát obsah školního vzdělávacího programu, příp. konkrétní požadavky na rozsah vědomostí a dovedností, které jsou nutné pro úspěšné ukončení studia. 

3. Pedagogičtí pracovníci mají právo:

a) na zdvořilé jednání ze stran žáků a jejich zákonných zástupců, zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto školním řádem,
b) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
c) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
d) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
e) volit a být voleni do školské rady,
f) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti,
g) odmítnout poskytnout informace o průběhu a výsledcích vzdělávání či jednat s žákem nebo zákonným zástupcem v době, kdy plní vyučovací povinnost, na ochranu před neobjektivním nebo neoprávněným zasahováním zákonných zástupců do záležitostí, které se týkají výhradně jejich profesionálních povinností.

 
4. Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo:
a) být informován o průběhu a výsledcích vzdělávání svého syna (dcery),
b) volit a být volen do školské rady,
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání svého syna (dcery),
d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání svého syna (dcery).

5. Informace podle odstavce 4 čl. 2 tohoto řádu podléhající příslušným ustanovením zákona na ochranu osobních údajů škola poskytne osobám plnícím vyživovací povinnosti.

6. Škola je povinna poskytovat informace o průběhu vzdělávání žáka zákonnému zástupci pravidelně na třídních schůzkách. Škola poskytne informace o průběhu vzdělávání při osobní účasti zákonného zástupce, po předchozí dohodě kdykoliv v průběhu školního roku. Bude-li požadovat zákonný zástupce informace jinou formou, škola tomu vyhoví po předložení žádosti, z níž bude moci být ověřena totožnost případného žadatele. Obdobně škola postupuje v případě žáků podle odstavce 5 čl. 2 tohoto řádu.

7. Žáci jsou povinni:

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat školní řád (provozní řád školy, provozní řády všech pracovišť školy) a další předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a tímto školním řádem, 
d) dodržovat zásady kulturního a slušného chování, 
e) zdržet se zvláště hrubých opakovaných slovních a úmyslných fyzických útoků vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům, nedodržení tohoto ustanovení se považuje za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem i tímto školním řádem,
f) zdržet se šikany; šikanou se rozumí jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci (jiné osobě), ohrozit, zastrašovat nebo vydírat jiného žáka, případně skupinu žáků, je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci, či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit, zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování, může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání; šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků; nedodržení tohoto ustanovení se posuzuje jako závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto školním řádem,
g) hlásit jakýkoli případ šikany nejbližšímu zaměstnanci školy,
h) žákům je zakázáno přicházet do vyučování, na odborný výcvik a školní akce pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek; nedodržení tohoto ustanovení se posuzuje jako závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto školním řádem,
i) v případě, že v odůvodněných případech žák musí mít ve škole větší finanční částku (popř. jiné cennosti), je povinen dát ji do úschovy do pokladny školy, která učiní o úschově zápis podepsaný žákem, pokud tak neučiní a dojde ke ztrátě, nese odpovědnost žák sám,
j) dbát o čistotu a pořádek, 
k) třídit vznikající odpad,
l) nepřipojovat do školní elektrické rozvodné sítě vlastní elektrospotřebiče, 
m) dodržovat zákaz zasahování do elektroinstalace, zákaz manipulovat bez vážných důvodů s hasicími přístroji, elektrickými přístroji, chemickými látkami a zařízením školy, 
n) dodržovat nařízení zákazu instalace software na školní výpočetní techniku bez souhlasu vyučujícího, jakýmkoliv způsobem zasahovat do školní počítačové sítě či wi-fi sítě, přihlašovat se do zaměstnanecké počítačové či wi-fi sítě, v době výuky mít uschovaný a vypnutý mobilní telefon, přihlašovat se do zaměstnanecké počítačové či wi-fi sítě bude považováno za závažné zaviněné porušení tohoto školního řádu,
o) žákům je zakázáno pořizovat ve škole a na školních akcích fotografie, video a audio záznamy jiných osob bez jejich souhlasu, nedodržení tohoto ustanovení se posuzuje jako závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto školním řádem,
p) žákům je zakázáno otevírat okna bez souhlasu zaměstnance školy, nahýbat se z oken, sedět na parapetech oken a na radiátorech ve všech prostorách školy,
q) nosit do vyučování sešity, učební pomůcky a učebnice podle pokynu vyučujících,
r) žákům je zakázáno vjíždět osobními automobily a motocykly do areálu firmy Strojírny Kalinowski s.r.o. Krnov a parkovat zde,
s) žákům je zakázáno kouřit v areálu firmy Strojírny Kalinowski s.r.o. Krnov,
t) porušení povinností uvedených čl. 2 odstavce 7 tohoto řádu žákem školy, bude považováno za zaviněné porušení tohoto školního řádu a v případech ustanovení, kde je to uvedeno, nedodržení těchto ustanovení se posuzuje jako závažné zaviněné porušení povinností nebo zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto školním řádem.

8. Docházka do školy:

a) žáci jsou povinni řádně docházet do školy, 
b) před zahájením vyučování je žák povinen být na pracovišti nejméně 5 minut před zvoněním, v průběhu vyučování smí opouštět své pracoviště pouze se souhlasem nebo na pokyn vyučujícího,
c) opuštění školy v době vyučování a přestávek nebo opuštění školní akce je možné pouze na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka uvedené v omluvném listu a odsouhlasené třídním učitelem, zástupcem ředitele nebo ředitelem; žáku se po dobu povoleného opuštění školy přerušuje vyučování; při svévolném opuštění školy se žáku přerušuje vyučování, svévolné opuštění školy je považováno za závažné porušení školního řádu,
d) žák je povinen oznámit předem důvod nepřítomnosti, kterou lze předpokládat, třídnímu učiteli, v případě jeho nepřítomnosti, zástupci ředitele nebo řediteli, zletilý žák či zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen škole ihned oznámit začátek nenadálé nepřítomnosti žáka ve škole,
e) v případě neočekávané události (zdravotní obtíže, nevolnost apod.) smí nezletilý žák opustit vyučování pouze v doprovodu zákonného zástupce, v mimořádných událostech, kdy není možné získat souhlas zákonného zástupce, zabezpečí škola dohled a zákonného zástupce informuje, 
f) zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování třídnímu učiteli, v případě jeho nepřítomnosti, zástupci ředitele nebo řediteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, pozdější omluvy jsou v rozporu se školským zákonem,
g) v individuálně stanovených případech může škola požadovat po zletilém žákovi nebo zákonném zástupci nezletilého žáka jako součást omluvy i potvrzení ošetřujícího lékaře,
h) o uvolnění žáka z vyučování na 1 den rozhoduje třídní učitel, na více dnů zástupce ředitele nebo ředitel školy,
i) ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupe nezletilého žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen; žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa; v předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře; zletilý žák uvolněný z vyučování na základě žádosti může opustit školu, nezletilý žák na základě žádosti zákonného zástupce, po dobu uvolnění se mu přerušuje vyučování,  
j) po návratu do vyučování je žák povinen do 2 dnů a bez vyzvání předložit třídnímu učiteli, v případě jeho nepřítomnosti zástupci ředitele nebo řediteli, omluvenku podepsanou zákonným zástupcem, vychovatelem nebo samotným zletilým žákem, a to vždy písemně prostřednictvím omluvného listu s doložením důvodu nepřítomnosti,
k) nepřítomnost ve vyučování lze omluvit jen pro závažné důvody, např. nemoc, mimořádná událost v rodině, dopravní důvody apod., případný spor o závažnosti důvodů rozhodne zástupce ředitele nebo ředitel, 
l) za neomluvené hodiny se považují hodiny, u nichž nejsou doloženy důvody nepřítomnosti podle čl. 2 odst. 8. písm. f) a j),
m) jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní vyučování nejméně po dobu 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti, zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by studia zanechal, pokud žák do 10 dnů nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti; posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy, pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této doby žákem školy,
n) žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy, součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce; žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení, případně dnem uvedeným ve sdělení o zanechání studia, pokud jde o den pozdější, 
o) ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše 2 let; po dobu přerušení není žák žákem školy,
p) těhotenství je žákyně povinna ihned nahlásit řediteli školy, ředitel školy přeruší žákyni vzdělávání z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže vyučování probíhá na pracovištích nebo pracích zakázaných ženám a matkám do 9 měsíců po porodu, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně,
q) onemocní-li žák nebo některá z osob, s níž bydlí nebo je v trvalém styku, přenosnou nemocí, oznámí tuto skutečnost ihned řediteli školy,
r) porušení předpisů podle čl. 2 odstavce 8 tohoto řádu žákem bude s výjimkou odstavců h), i), m), n), o) a p) považováno za zaviněné porušení tohoto školního řádu; neomluvená absence je vždy považována za porušení tohoto školního řádu a neomluvená absence nad 25 hodin je vždy považována za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto školním řádem.

9. Zletilí žáci jsou dále povinni: 

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 
b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
c) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 

10. Zákonní zástupci a nezletilých žáků jsou povinni: 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

11. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni:

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
b) chránit a respektovat práva žáka,
c) chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
f) poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

Článek 3

Provoz a vnitřní režim školy
 
1. Vzdělávání žáků je organizováno podle platných školních vzdělávacích programů, které stanoví vyučovací předměty a počty hodin v jednotlivých ročnících. Organizace vyučování se řídí vyhláškou MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání v platném znění.

2. Školní budova se otevírá v 5.15 hodin a uzavírá nejpozději ve 22.30 hod. Jednotlivá podlaží a budovu školy uzamyká poslední odcházející pracovník, který je povinen uzamknout také průchod na ulici.

3. Teoretické vyučování ve škole začíná nejdříve v 7.00 hod., praktická výuka začíná nejdříve v 6.00 hod. 

4. Praktické vyučování se uskutečňuje v odborných dílnách, pracovištích praktického vyučování a na smluvních pracovištích, se kterými škola uzavírá smlouvu.

5. Vyučování probíhá podle rozvrhu. Dodržování rozvrhu hodin je povinné pro každého žáka školy.

6. Časové rozvržení vyučovacích hodin a rozpis přestávek v teoretickém vyučování:

0. h. 7:10 – 7:55, 1. h. 8:00 – 8:45, 2. h. 8:50 – 9:35, 3. h. 9:55 – 10:40,  4. h. 10:50 – 11:35, 5. h. 11:45 – 12:30, 6. h. 12:40 - 13:25, 7. h. 13:30 - 14:15, 8. h. 14:20 - 15:05, 9. h. 15:10 - 15:55.

7. Škola vykonává dohled nad žáky v době výuky a přestávek stanovených rozvrhem.

8. Při vyučování, v době přestávek a v době pobytu ve škole mimo vyučování se žák řídí pokyny pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy.

9. Během přestávky na oběd, večeři a volných hodin je vyučování žáka přerušeno a dohled nad žáky škola nezajišťuje.

10. Do prostor teoretické výuky vstupují žáci přezuti, své svršky odkládají v přidělené šatní skříni. 

11. Šatní skříňky slouží pouze k odkládání oděvu, obuvi a učebních pomůcek, nesmí v nich být ukládány jiné předměty a zvláště cennosti. 

12. Přezůvky žáka nesmí být zaměnitelné se sportovní obuví pro tělesnou výchovu.

13. Při výuce tělesné výchovy používají žáci sportovní úbor a čistou sportovní obuv se světlou podrážkou.

14. Žákům je přísně zakázáno pobývat v prostorách cvičebny bez dohledu vyučujícího. Do cvičebny, přilehlých prostor a šatny vstupují pouze s dovolením vyučujícího.

15. Při praktické výuce používají žáci pracovní oděv, obuv a další ochranné pracovní prostředky v souladu s platnou směrnicí školy pro vybavování žáků osobními ochrannými pracovními prostředky a případně dalšími prostředky podle pokynu vyučujícího. 

16. Žákům se nepovoluje nosit do školy cenné věci nebo větší finanční částky.

17. V objektu školy je zakázáno kouření, nošení, distribuce, držení a zneužívání alkoholu a návykových látek. 

18. Do objektu školy je zakázáno nosit a přechovávat zde předměty, které neslouží výuce a předměty, které mohou ohrozit zdraví nebo způsobit úraz jako např. zbraně, předměty, které se jako zbraně dají použít, pyrotechnické výrobky apod. 

19. Na pomoc při zabezpečení provozu školy a vyučování stanovuje třídní učitel a učitel odborného výcviku zpravidla dvoučlennou službu z řad žáků podle stanoveného plánu. Služba plní tyto úkoly:

a) donáší pomůcky pro výuku podle pokynu vyučujících,
b) stará se o stírání tabule, 
c) kontroluje pořádek v učebnách,
d) po ukončení vyučování zhasíná světla, kontroluje zavřená okna a zvednuté židle, 
e) nedostaví-li se vyučující do vyučování do 5 minut po zahájení vyučovací hodiny, hlásí tuto skutečnost zástupci ředitele, případně řediteli,
f) v praktickém vyučování organizuje nástup při zahájení a ukončení výuky.

20. Porušení předpisů podle čl. 3 odstavce 6., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. a 19.  tohoto řádu žákem bude považováno za zaviněné porušení tohoto školního řádu, porušení předpisů podle čl. 3 odstavce 17. a 18. je považováno za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto školním řádem.

21. Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy se řídí provozním řádem objektu. Tyto osoby vstupují po zazvonění a ohlášení důvodu svého příchodu pracovnici sekretariátu školy, používají k pohybu po objektu vyhrazené komunikace a zdržují se ve vyhrazených místech.

22. Organizace vzdělávání mimo budovu školy se děje v souladu s daným školním vzdělávacím programem na základě schváleného organizačního opatření.

23. Žáci se ve škole před a po vyučování zdržují v místech k tomu určených (chodby).

Článek 4

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků:

a) škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech; vyhledává, posuzuje a hodnotí rizika a přijímá opatření k jejich prevenci; poskytuje žákům nezbytné informace jak z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, tak z hlediska hygieny prostřednictvím poučení, pokynů a vzdělávání dle školního vzdělávacího programu,
b) seznámení s předpisy ochrany a bezpečnosti bude provedeno takto:
- třídní učitelé seznámí žáky na začátku školního roku se školním řádem, provozním řádem školy, protipožárními předpisy, se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, na veřejných komunikacích, s postupem při úrazech, s poskytováním osobních ochranných pracovních prostředků a souvisejícími organizačními směrnicemi a plány,
- učitelé, učitelé odborného výcviku a učitele praxe v rámci svého předmětu při zahájení 1. hodiny práce seznámí žáky se specifikami bezpečnosti práce v předmětu, zásadami požární ochrany a s provozními řády pracovišť, kde se předmětu vyučuje, 
- bezprostředně před plánovanou školní akcí (exkurze, kurzy apod.) vedoucí školní akce provede poučení žáků se zápisem, který musí být před akcí uložen u ředitele školy spolu s příslušným organizačním opatřením,
- veškerá poučení žáků musí být prokazatelná, musí být ověřena znalost a pochopení opatření a musí být proveden písemný zápis s podpisy žáků a školitelů, 
c) škola zajišťuje nad žáky přiměřený dohled svými zaměstnanci, který se koná před zahájením vyučování, o přestávkách, při přesunech a školních akcích; zaměstnanci školy vykonávající dohled podle rozvrhu dohledů, který je součástí organizačního opatření, 
d) žáci a zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy,
e) škola vede evidenci úrazů; v případě úrazu je nutno okamžitě poskytnout či přivolat první pomoc, a poté úraz oznámit řediteli školy; každý úraz, poranění či nehodu, k nimž dojde ve škole, při praktickém vyučování nebo akcích organizovaných školou, je žák povinen okamžitě oznámit zaměstnanci vykonávajícímu nad ním dohled; každý úraz musí být zapsán knihy úrazů, popř. vyhotoven záznam o úrazu v souladu s platnými předpisy a oznámen zákonnému zástupci žáka, lékárničky první pomoci jsou umístěny na jednotlivých pracovištích uvedených v provozním řádu školy, telefonní seznamy s čísly pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění jsou umístěny u vchodu do jednotlivých podlaží školy, ve škole je určen zdravotník,
f) k ochraně před vznikem a šířením infekčních onemocnění a k omezení jejich výskytu jsou fyzické osoby povinny podrobit se léčení infekčního onemocnění. Fyzická osoba, která onemocněla infekčním onemocněním nebo je podezřelá z nákazy, je podle povahy infekčního onemocnění povinna zdržet se činnosti, která by mohla vést k dalšímu šíření infekčního onemocnění. Všichni žáci jsou povinni dodržovat základní hygienická pravidla. Žák, který vykazuje známky akutního onemocnění, bude oddělen od ostatních žáků a bude pro něj zajištěn dohled pedagogického pracovníka. 
g) porušení předpisů a pokynů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví bude považováno za porušení tohoto školního řádu žákem.

2. Prevence před rizikovým chováním:

a) žáci i zaměstnanci školy mají právo na ochranu před jakýmkoli fyzickým či psychickým násilím, projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli, jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány,
b) všichni zaměstnanci školy, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují a vyhodnocují situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového chování, v případě výskytu takovýchto projevů škola postupuje podle minimálního preventivního programu školy, je svolána výchovná komise, jsou informování zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím,
c) všichni zaměstnanci školy, mají oznamovací povinnost k řediteli školy v případě, že žáci zneužívají, distribuují nebo u sebe přechovávají omamné a návykové látky,
d) školní metodik prevence zajišťuje spolupráci se zákonnými zástupci a dalšími institucemi v oblasti prevence, informuje o preventivním programu školy a dalších aktivitách,
e) projevy rasismu a šikanování jsou považovány za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto školním řádem,
f) je zakázáno nosit do školy symboly propagující rasismus, nacismus a další hnutí směřující k potlačování práv a svobod; nedodržení tohoto ustanovení se posuzuje za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto školním řádem,
g) žáci jsou povinni neprodleně oznámit třídnímu učiteli, řediteli či jinému pedagogickému pracovníkovi jakékoli projevy intolerance, ponižování a násilí, včetně slovní agrese; žáci mohou využít „schránku důvěry“, nebo e-mail,
h) všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky (tj. tabákové výrobky, alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování),  ve škole s nimi manipulovat, tj. přinášet, nabízet, zprostředkovávat, prodávat, přechovávat; nedodržení tohoto ustanovení se posuzuje jako porušení tohoto školního řádu,
i) žáci mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek ve škole a při činnostech organizovaných školou; distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření omamných a psychotropních látek (OPL) dle § 188 trestního zákona je zakázáno a takové jednání je trestným činem nebo proviněním; škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit, a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu a informováním zákonného zástupce,
j) požívání omamných a psychotropních látek (OPL) osobami mladších 18 let je považováno   za nebezpečné chování; v případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka; škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí úřadu obce s rozšířenou působností a Policii ČR skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky; nedodržení tohoto ustanovení se posuzuje jako porušení tohoto školního řádu,
k) v případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační zkoušku na alkohol (dechovou) nebo na přítomnost omamných látek (ze slin), a to po předchozím souhlasu zákonných zástupců a zletilých žáků, 
l) postupy řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek v prostředí školy jsou obsahem minimálního preventivního programu školy,
m) škola spolupracuje s Policií ČR a dalšími orgány v rámci prevence před rizikovým chováním a umožňuje jim působení ve škole,
n) porušení předpisů podle čl. 4 odstavce 2 písm. e), f), h), i) a j) tohoto řádu žákem školy je vždy považováno za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto školním řádem.

Článek 5

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

1. Žáci mají právo používat pomůcky a vybavení školy, udržují v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy. Šetrně zacházejí se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem.

2. Každé poškození zařízení nebo závadu v učebně žáci hlásí vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo zástupci ředitele, řediteli, příp. na sekretariátu školy. 

3. Škoda způsobená škole žákem úmyslně, nedbalostí nebo lhostejností je považována za zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto školním řádem. Žáci školy odpovídají právnické osobě vykonávající činnost dané školy nebo právnické nebo fyzické osobě, na jejíchž pracovištích se uskutečňuje praktické vyučování, za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním. 

4. Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák je povinen odstranit nebo nahradit v plném rozsahu škodu způsobenou úmyslně, nedbalostí nebo lhostejností.

5. Žáci jsou povinni šetřit vodou, elektřinou a tepelnou energií. Nemanipulují s elektrickými rozvody, automatickou regulací topení, plynu, s vybavením odborných učeben apod. a nepřemísťují inventář učeben.

6. Každý žák zodpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa. Před odchodem ze třídy jej uklidí, poslední vyučovací hodinu zvedne židli na lavici. Služba setře tabuli a pomáhá s úklidem učebny.

7. Žáci dbají na to, aby měli své věci pod dohledem nebo odloženy na místech k tomu určených a případně řádně uzamčeny.

8. Každou ztrátu nebo poškození věci je žák povinen ihned nahlásit vyučujícímu nebo pracovníkovi vykonávajícím pedagogický dohled. Pokud je žák svědkem takového jednání, má povinnost věc ihned ohlásit.

Článek 6

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 
1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se provádí podle pravidel v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláškou o středních školách č. 13/2005 Sb. v platném znění.

2. Na počátku každého pololetí oznámí vyučující žákům podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáků a způsobu klasifikace (písemné práce, ústní zkoušení, opakování, domácí úkoly, laboratorní práce, kontrolní práce apod. a jejich vliv na celkové hodnocení). 

3. Učitel zkouší a hodnotí žáka průběžně, výsledek ústního zkoušení je vyučující povinen oznámit ihned, klasifikaci písemné práce sdělí vyučující žákům do 14 dnů ode dne vypracování.

4. Při hodnocení a klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt, přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka.

5. Před každým hodnocením musí učitel informovat žáka o váze klasifikačního stupně, kterým se uplatní v celkovém hodnocení žáka. Učitel může využívat v průběžném hodnocení klasifikačních stupňů školního informačního systému. Výsledky vzdělávání v jednotlivých povinných i nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se vyjadřují stupni klasifikace vypočtenými jako vážený aritmetický průměr zaokrouhlený na celé číslo podle následujícího pravidla: Pokud je po výpočtu na místě desetin číslo menší než 5, ponechává se celá část beze změny. Pokud je po výpočtu na místě desetin číslo 5 a větší, přičítá se k celé části jedna. 

6. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výsledků vzdělávání a chování učitel získává různými metodami, formami a prostředky např.:

a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 
b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
c) různými druhy zkoušek (test, krátký test, krátké ústní zkoušení /do 5 minut/, praktické, pohybové, kontrolní písemné práce a praktické zkoušky v trvání 1 vyučovací hodiny a více, ústní zkoušením v trvání 10 minut a více),
d) kvalitou práce a výsledků vzdělávání, aktivitou a individuální zvláštnosti žáka,
e) analýzou výsledků činnosti žáka,
f) konzultacemi s ostatními učiteli, podle potřeby s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb,
g) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.

7. V průběhu vyučování učitel hodnotí znalosti a dovednosti žáka formou, kterou si zvolil. Výsledkem těchto hodnocení za příslušné pololetí musí být stupeň klasifikace stanovený v souladu s tímto řádem.  Formu a způsob hodnocení musí žákům oznámit učitel předmětu vždy na začátku pololetí.

8. Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň 2x za každé pololetí, z toho nejméně 1x ústně, pokud to umožňuje povaha vyučovaného předmětu, u žáků se špatnými studijními výsledky i vícekrát. U předmětu s týdenní hodinovou dotací 3 a více je povinný počet zkoušení dvojnásobný.

9. V rámci předmětové komise může být stanoven pro každý předmět minimální počet povinných písemných prací. S těmito podmínkami vyučující seznámí žáky na začátku školního roku nebo pololetí. Hodnocení těchto prací se započítává do celkového hodnocení.

10. Učitel oznamuje žákovi bez zbytečného odkladu výsledek každého hodnocení a klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek okamžitě, nejpozději na konci hodiny. Učitel dává vhodnou formou prostor pro vlastní sebehodnocení žáka.

11. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a grafických prací žáků a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů od jejich zpracování. U individuálních samostatných prací žáků nejpozději do 15 dnů od odevzdání práce žákem.

12. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o hodnocení a klasifikaci. 

13. Hodnocení za každé pololetí daného školního roku oznámí vyučující každému žákovi ještě před zaznamenáním do školní matriky.

14. Hodnocení chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se na vysvědčení hodnotí stupni:
- 1 – velmi dobré,
- 2 – uspokojivé,
- 3 -  neuspokojivé.

15. Výsledky vzdělávání v jednotlivých povinných i nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se vyjadřují stupni klasifikace:
- 1 – výborný,
- 2 – chvalitebný,
- 3 – dobrý,
- 4 – dostatečný,
- 5 – nedostatečný.

16. Klasifikace v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech se stanoví takto: 

1 (výborný) žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů,      při svém výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný a výstižný. Grafický projev je přesný. Výsledky jeho činností odpovídají příslušným normám. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

2 (chvalitebný) žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a praktické činnosti. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně, nebo podle menších podnětů učitele, uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při svém výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev má menší nedostatky         ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

3 (dobrý) žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním projevu má nedostatky, grafický projev má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.   

4 (dostatečný) žák má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností, při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky. Závažné chyby dovede žák s významnou pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

5 (nedostatečný) žák si požadované poznatky neosvojil přesně a úplně, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností, při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při svém výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podnětem učitele. Neprojevuje samostatné myšlení, vyskytují se u něj často logické nedostatky.  V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

17. Celkové hodnocení žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového hodnocení se uvádí na vysvědčení.

18. Celkové hodnocení žáka se vyjadřuje stupni hodnocení:

a) žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném a volitelném předmětu horší než stupeň 2 – chvalitebný a průměrný prospěch z povinných a volitelných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré,
b) žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném a volitelném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný,
c) žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném a volitelném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný.

19. Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června.

20. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do té doby navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

21. Nevykoná-li žák odbornou praxi v termínu stanoveném školou, musí tuto praxi vykonat v době letních prázdnin, tj. do 31.8. daného školního roku, jinak se posuzuje, že neprospěl z praktického vyučování.

22. Důvody, pro které žák není zpravidla hodnocen ze závažných objektivních příčin:
- omluvená neúčast na vyučování v předmětu více než 30% (posoudí učitel daného předmětu),
- omluvená neúčast na odborné praxi, která činí více než 50% (posoudí učitel praktického vyučování), 
- požádá-li žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka písemně o odklad klasifikace z důvodu často opakované omluvené absence, která výrazně ovlivňuje klasifikaci žáka v některém z vyučovacích předmětů; k tomu je nutný souhlas ředitele školy, který ho může udělit na doporučení příslušného vyučujícího a třídního učitele. 

23. Nehodnocen z některých předmětů bude žák vždy:
- bylo-li mu ředitelem školy uznáno hodnocení při přestupu z jiné školy nebo na jiný obor podle § 66 odst. 3 a 4 nebo uznáno vzdělání podle § 70 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona,
- byl-li trvale nebo na přechodnou dobu (pak po tuto dobu) ředitelem školy uvolněn z některého předmětu podle § 67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

24. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce srpna příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravná zkouška je komisionální zkouškou. Žák, který nevykoná zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.

25. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

26. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy,  je-li vyučujícím žáka v daném předmětu výchovného zaměření ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků podle školního řádu. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. 

27. Do hodnocení vzdělávání žáka ani do klasifikace v jednotlivých předmětech nesmí být zahrnuto hodnocení chování žáka.

28. Jakékoliv hodnocení výsledků vzdělávání žáka učitel na konci příslušného pololetí převede na klasifikaci.

29. Žáci se hodnotí ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku.

30. V předmětu, který vyučuje více učitelů, určí výsledné hodnocení příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví výsledné hodnocení ředitel školy.

31. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.

32. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady pro lepší výkon. Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.

33. V individuálním vzdělávacím plánu je určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného daným školním vzdělávacím programem. Žák popř. jeho zákonný zástupce je seznámen s průběhem individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. U každého žáka je sestavován individuální vzdělávací plán tak, aby respektoval jeho potřeby při zachování platných právních předpisů. Součástí individuálního vzdělávacího plánu je rozpis termínů zkoušek, který se stanovuje na čtvrtletí popř. pololetí daného školního roku. Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka a v daném školním roce za jeho vedení odpovídá třídní učitel.   

34. Opravné zkoušky, postup do vyššího ročníku, náhradní termíny hodnocení:
a) opravné zkoušky koná žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku neprospěl z jednoho, nanejvýš ze dvou předmětů,

b) opravné zkoušky koná žák v termínu stanoveném ředitelem školy, a to zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna příslušného školního roku, 

c) žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se nedostaví bez doložených závažných důvodů k jejímu konání, neprospěl; ze závažných doložených důvodů může ředitel školy žákovi na jeho žádost, případně na žádost zákonného zástupce, stanovit náhradní termín, a to nejpozději do konce září,

d) do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného roku prospěl    ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí; neprospěl-li žák na konci druhého pololetí z jednoho nebo více povinných i povinně volitelných předmětů, nevykonal-li úspěšně opravnou zkoušku, ani nebylo-li mu povoleno opakování, přestává být žákem školy dnem 31. 8. příslušného roku, případně dnem uplynutí všech náhradních termínů.

35. Opakování ročníku:

a) na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka může ředitel školy ve správním řízení povolit žáku opakování ročníku; žádost musí obsahovat zdůvodnění,
b) ředitel školy může povolit opakování ročníku pouze z důvodu hodných zvláštního zřetele doložených v žádosti a po posouzení dosavadních studijních výsledků žáka,
c) důvody hodné zvláštního zřetele jsou např. dlouhodobá omluvená absence z důvodu nemoci, závažné rodinné důvody, které mohly ovlivnit studijní výsledky žáka, výjimečné nezvládnutí jednoho, nanejvýš dvou předmětů, přičemž dosavadní studijní výsledky žáka se jeví tak, že dávají záruku úspěšného dalšího studia. 

36. Neodevzdání povinných prací:

a) povinné práce jsou určeny v ŠVP daného oboru, 
b) neodevzdá-li žák povinné práce stanovené podle písm. a) tohoto článku v termínu stanoveném učitelem, vyzve ho učitel v tomto termínu k jejich odevzdání; současně může učitel po zvážení důvodů neodevzdání práce stanovit náhradní termín; neodevzdané práce v termínu stanoveném učitelem, popř. v náhradním termínu, jsou klasifikovány stupněm nedostatečný; toto hodnocení je součástí hodnocení výsledků vzdělávání žáka v daném předmětu za příslušné pololetí s váhou, kterou stanoví učitel.

37. Komisionální zkoušku koná žák vždy:

a) má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí; žák může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení dozvěděl, nejpozději do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení; komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se žákem (zákonným zástupcem), 
b) koná-li opravnou zkoušku;  žák může opravnou zkoušku konat ve druhém pololetí nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy,

38. Komise:

a) komise pro komisionální zkoušku je nejméně tříčlenná: 
- předseda – ředitel školy nebo jím pověřený učitel, 
- zkoušející – učitel vyučující danému předmětu,
- přísedící  – učitel, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož předmětu nebo předmětu příbuzného.

b) členy komise jmenuje ředitel školy; žák může být v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou, 

c) při dodatečném hodnocení žáka podle § 69 odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb. a při konání stanovených rozdílových zkoušek, zkoušející učitel zpravidla přizve ke zkouškám pro dosažení hodnocení třídního učitele a učitele s odpovídající kvalifikací a učiní o tom zápis. 

39. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

40. Mezi pochvaly a jiná ocenění patří:

a) pochvala třídního učitele,
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

b) pochvala ředitele školy,
Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

c) jiná ocenění.

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává do dokumentace školy.

41. Kázeňským opatřením je:

a) podmíněné vyloučení žáka ze školy, 
b) vyloučení žáka ze školy, 
c) další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka.

Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto školním řádem.

O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. 

O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. 

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

Dopustí-li se žák zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto školním řádem, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

42. Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

a) napomenutí třídního učitele,
b) důtka třídního učitele,
c) důtka ředitele školy.

Uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody je nutno prokazatelným způsobem oznámit žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka, přičemž třídní učitel neprodleně oznámí uložení důtky rovněž řediteli školy. Uložení kázeňských opatření se zaznamenává do dokumentace školy.

43. Hodnocení chování žáka na vysvědčení. Chování žáka je na vysvědčení hodnoceno následující klasifikací:

1 –  velmi dobré (žák uvědoměle dodržuje školní řád, méně závažných přestupků se dopustí ojediněle),

2 –  uspokojivé (na návrh třídního učitele či jiného vyučujícího a po schválení pedagogickou radou žákovi, kterému bylo za příslušné pololetí školního roku uloženo opakovaně kázeňské opatření, tj. napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, nebo důtka ředitele školy),

3 – neuspokojivé (na návrh třídního učitele či jiného vyučujícího a po schválení pedagogickou radou žákovi, kterému bylo za příslušné pololetí školního roku uloženo opakovaně kázeňské opatření, tj. napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, nebo důtka ředitele školy a také žákovi, který se dopustil závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto školním řádem)

44. Učitel je povinen pravidelně informovat žáky a jejich zákonné zástupce o výsledcích vzdělávání žáků.

45. Pro učitele a zaměstnance školy jsou závazné všechny povinnosti, které jim výslovně ukládá tento řád.

Soubory ke stažení