Zkušební období: jarní a podzimní zkušební období 2021

Nahrazující zkouška z cizího jazyka
Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání, nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně však na úrovni B1 podle SERR. Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou práci a ústní zkoušku navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části žák koná vždy. Zkoušku lze nahradit pouze za předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky žák koná alespoň 4 zkoušky.

Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel může zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podá žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

ŠVP - Počítačové systémy a sítě, programování:

 • praktická zkouška z programování zde;
 • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z hardware a operačních systémů zde;
 • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z počítačových sítí zde.

Nepovinné předměty:

 • Základy elektrotechniky, elektronika a číslicová technika zde.
 • Databázové systémy a mikroprocesorová technika zde.

Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

ŠVP - Mechatronik:

 • praktická zkouška z odborného výcviku zde;
 • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z mechatroniky a programování CNC zde;
 • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z technologie zde.

Nepovinné předměty:

 • Technická dokumentace a strojnictví zde;
 • Technická mechanika a strojírenská technologie zde.

Obor vzdělání: 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

ŠVP - Truhlářské uměleckořemeslné a restaurátorské práce:

 • praktická zkouška z odborného výcviku zde;
 • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z technologie zde;
 • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z dějin výtvarné kultury zde.

Nepovinné předměty:

 • Výtvarná příprava zde;
 • Uměleckořemeslné zpracování dřeva a konstrukce zde.

Obor vzdělání: 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu

ŠVP – Návrh a realizace textilií a oděvů:

 • praktická zkouška z odborného výcviku zde;
 • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z technologie zde;
 • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z dějin výtvarné kultury zde.

Nepovinné předměty:

 • Výtvarná příprava zde;
 • Textilní techniky zde.

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání

ŠVP – Podnikání:

 • praktická zkouška z odborných předmětů zde;
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z ekonomiky zde;
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z účetnictví zde.

Nepovinné předměty:

 • Komunikace zde;
 • Marketing a management a fiktivní firma zde.


Obor vzdělání: 39-41-L/01 - Autotronik

ŠVP – Autotronik:

 • praktická zkouška z odborného výcviku zde;
 • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z elektrotechnických předmětů zde;
 • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z motorových vozidel, technologie a technické mechaniky zde.

Nepovinné předměty:

 • Technická dokumentace a CAD systémy zde;
 • Strojnictví a strojírenská technologie zde.


Obor vzdělání: 41-45-M/01 - Mechanizace a služby

ŠVP – Mechanizace a služby - Dopravní a servisní služby

 • praktická zkouška z odborného výcviku zde;
 • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z ekonomiky zde;
 • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z motorových vozidel a servis a opravy zde.


Obor vzdělání: 41-45-M/01 - Mechanizace a služby

ŠVP – Mechanizace a služby - Technická administrativa

 • praktická zkouška z odborného výcviku zde;
 • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z ekonomiky zde;
 • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z materiály technologie výroby a technické normalizace zde.

Volba předmětu žákem bude učiněna písemně do 1. 12. 2020 jako součást přihlášky k maturitní zkoušce. Žák obdrží výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.