Časový rozvrh didaktických testů společné části maturitní zkoušky

 

DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY 
2. května 2024 Matematika  8:00
  Anglický jazyk  13:30
     
3. května 2024 Český jazyk a literatura  8:00
     
6. května 2024 Matematika rozšiřující  8:00
  Francouzský jazyk  13:00
  Německý jazyk  13:00
  Ruský jazyk  13:00
  Španělský jazyk  13:00

 

Kompletní časový rozvrh naleznete zde.

 

Podání přihlášky

Přihlášku k maturitní zkoušce ve školním roce 2023/2024 lze odevzdat řediteli školy, a to nejpozději do:

  1. 1. prosince 2023 pro jarní zkušební období 2024;
  2. 26. června 2024 pro podzimní zkušební období 2024.

Přihláška se podává na tiskopisu [PDF, 403 kB] stanoveném maturitní vyhláškou.

Nejpozději do 20. prosince 2023, resp. 5. července 2024 předá škola žákovi výpis z přihlášky. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 2. ledna 2023 budou žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Jarní zkušební období 2024

Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2.–7. května 2024. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2024. Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol do 15. května 2024 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům.

Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2024. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce (v případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka) a formou praktické zkoušky lze konat od 1. dubna 2024. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy, a to nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.

Hodnocení profilových zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

Podzimní zkušební období 2024

Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 1. do 10. září 2024. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví konkrétní termíny zkoušek do 15. ledna 2024.  Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) bude znám do 15. srpna 2024.. 

Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám do 10. září 2024. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den.

Zkoušky profilové části se budou moci konat 1.–20. září 2024. Praktické zkoušky lze, pokud to povaha dané zkoušky vyžaduje, konat i v dřívějším termínu. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2024. Předání výsledků profilových zkoušek žákům v podzimním zkušebním období se řídí stejnými pravidly jako v jarním zkušebním období.

zdroj: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar