Písemná práce z cizího jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů.

  • Rozsah práce: celkový minimální rozsah je 200 slov.
  • Délka konání: písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání.
  • Pomůcky: při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
  • Zadání:pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas. V případě stejného zadání písemné práce pro více oborů vzdělání téže školy konají ve stejný den a čas písemnou práci žáci těchto oborů.

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

  • Témata: pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
  • Volba tématu: bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
  • Příprava k ústní zkoušce: trvá 20 minut.
  • Délka zkoušky: ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.