Písemná práce z cizího jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů.

  • Rozsah práce: celkový minimální rozsah je 200 slov, práce bude rozdělena na dvě části, delší (žák napíše minimálně 140 slov) a kratší (žák napíše minimálně 60 slov).
  • Délka konání: písemná práce trvá 80 minut, prodloužení délky zadání je možné pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení.
  • Způsob záznamu: rukopisný, strojopisný pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení.
  • Pomůcky: při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
  • Zadání: pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 zadání pro každou ze dvou částí písemné práce, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky všech oborů vzdělání školy. Písemnou práci konají žáci všech oborů vzdělání ve stejný den a čas.

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

  • Témata: pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
  • Volba tématu: bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
  • Příprava k ústní zkoušce: trvá 20 minut, prodloužení přípravy je možné pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení.
  • Délka zkoušky: ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
  • Povolené pomůcky: Česko–anglický a Anglicko–český slovník, mapa.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka
Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání, nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně však na úrovni B1 podle SERR. Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou práci a ústní zkoušku navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části žák koná vždy. Zkoušku lze nahradit pouze za předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky žák koná alespoň 4 zkoušky.

Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel může zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podá žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Způsob a kritéria hodnocení, hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek

ZDE (po schválení zkušební maturitní komisí, nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části).