2. kolo:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání

Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů

Obor vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Citace § 60g odstavec 6 školského zákona:

"Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“

Citace § 60g odst. 7 školského zákona:

" Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá."


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání:

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie (16 uchazečů)

Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (16 uchazečů)

Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik (9 uchazečů)

Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů (8 uchazečů)

Obor vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (2 uchazeči)

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání (11 uchazečů)


Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění) v souladu s vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, podle ustanovení § 1 až § 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, musí účastník řízení potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Proti tomuto rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, nelze odvolat.

Uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí a nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů, může řediteli střední školy podat žádost o vydání nového rozhodnutí a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Ředitel školy vyhoví žádosti v případě, že jiný uchazeč, jehož žádosti o přijetí ke vzdělávání bylo vyhověno, neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej následně vezme zpět, a uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Pokud nebylo Vaše dítě přijato ke studiu na naší škole do oboru vzdělání Autotronik a objevilo se ve výsledcích pod svým registračním číslem v pořadí „pod čarou“ a Váš zájem o studium trvá, nezoufejte, šance na přijetí je stále vysoká, protože mnozí uchazeči, kteří byli přijati k nám, byli přijati i na jinou školu, kam také nastoupí a jejich místo se pro Vaše dítě může uvolnit.

Můžete vyjádřit svou vůli být přijat na základě nového rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení poučení poštou.

Formulář vyjádření vůle naleznete zde.


Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu - 2. kolo

zde.


Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění) v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
zde

Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů
zde

Obor vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář 
zde

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
 
Zákon č. 135/2020 Sb., Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020:
§ 18
Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné.
§ 19
Právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.


Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

Obor vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

1. kolo

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie (30 uchazečů!)

Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (24 uchazečů!)

Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů

Obor vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání


Sdělení výsledku talentových zkoušek

1. kolo:

Obor vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu