Úřední deska

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění) 

Obor: 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

Rozhodnutí o přijetí a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, kteří splnili kritéria přijímacího řízení:  

Pořadí    Registrační číslo    Celkem body    Rozhodnutí
1.    21    60    PŘIJAT
2.    3    60    PŘIJAT
3.    27    55    PŘIJAT
4.    13    55    PŘIJAT
5.    26    50    PŘIJAT
6.    15    50    PŘIJAT
7.    1    50    PŘIJAT
8.    11    45    PŘIJAT
9.    16    45    PŘIJAT
10.    25    40    PŘIJAT
11.    6    37    PŘIJAT
12.    30    30    PŘIJAT
13.    14    20    PŘIJAT
14.    31    -    NEPŘIJAT – nesplnil kritéria

Datum zveřejnění:    5. 2. 2019

Doba zveřejnění:      15 dnů

Kritéria přijímacího řízení:
Jednotná zkouška a další školní přijímací zkouška se nekoná. 
Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem. 
Postup hodnocení:
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
a)    Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy. 
Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:
do 1,19 – 50 bodů
od 1,20 do 1,39 – 40 bodů
od 1,40 do 1,59 – 30 bodů
od 1,60 do 1,79 – 25 bodů
od 1,80 do 1,99 – 20 bodů
od 2,00 do 2,19 – 10 bodů
od 2,20 – 0 bodů
max. 50 bodů.
b)    Výsledku talentové zkoušky. Škola stanoví hodnocení uchazeče u talentové zkoušky vyjádřené stupni od 1 do 5. Uchazeč hodnocený stupněm 5 přijat nebude bez ohledu na další výsledky přijímacího řízení. Bodové hodnocení talentové zkoušky je stanoveno takto:
1 – 40 bodů
2 – 30 bodů
3 – 20 bodů
4 – 10 bodů
5 –   0 bodů
max. 40 bodů.
c)    Dalších kritérií:
1.    Za 1. až 5. místo v okresních, krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích - 8 bodů.
2.    Za účast v okresních, krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích - 2 body. 
max. 10 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Vyšší celková bodová hodnota výsledného hodnocení znamená lepší umístění. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů.  

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 18 s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z českého jazyka, nedojde-li k rozhodnutí o pořadí dále postupně z cizího jazyka a dějepisu. 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
 
Citace § 60g odstavec 6 školského zákona:
"Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“
 
Citace § 60g odst. 7 školského zákona:
" Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá."


Datum:                            5. 2. 2019

Podpis:    Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel
 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění) 

Obor: 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu 

Rozhodnutí o přijetí a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, kteří splnili kritéria přijímacího řízení:  

Pořadí    Registrační číslo    Celkem body    Rozhodnutí
1.    23    70    PŘIJAT
2.    29    70    PŘIJAT
3.    9    55    PŘIJAT
4.    12    55    PŘIJAT
5.    20    55    PŘIJAT
6.    24    50    PŘIJAT
7.    5    47    PŘIJAT
8.    10    45    PŘIJAT
9.    7    40    PŘIJAT
10.    17    40    PŘIJAT
11.    28    40    PŘIJAT
12.    18    40    PŘIJAT
13.    8    40    PŘIJAT
14.    4    20    PŘIJAT
15.    2    20    PŘIJAT
16.    22    20    PŘIJAT
17.    19    10    PŘIJAT


Datum zveřejnění:    5. 2. 2019

Doba zveřejnění:      15 dnů

Kritéria přijímacího řízení:
Jednotná zkouška a další školní přijímací zkouška se nekoná. 
Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem. 
Postup hodnocení:
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
a)    Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy. 
Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:
do 1,19 – 50 bodů
od 1,20 do 1,39 – 40 bodů
od 1,40 do 1,59 – 30 bodů
od 1,60 do 1,79 – 25 bodů
od 1,80 do 1,99 – 20 bodů
od 2,00 do 2,19 – 10 bodů
od 2,20 – 0 bodů
max. 50 bodů.
b)    Výsledku talentové zkoušky. Škola stanoví hodnocení uchazeče u talentové zkoušky vyjádřené stupni od 1 do 5. Uchazeč hodnocený stupněm 5 přijat nebude bez ohledu na další výsledky přijímacího řízení. Bodové hodnocení talentové zkoušky je stanoveno takto:
1 – 40 bodů
2 – 30 bodů
3 – 20 bodů
4 – 10 bodů
5 –   0 bodů
max. 40 bodů.
c)    Dalších kritérií:
1.    Za 1. až 5. místo v okresních, krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích - 8 bodů.
2.    Za účast v okresních, krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích - 2 body. 
max. 10 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Vyšší celková bodová hodnota výsledného hodnocení znamená lepší umístění. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů.  

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 12 s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z českého jazyka, nedojde-li k rozhodnutí o pořadí dále postupně z cizího jazyka a dějepisu. 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
 

Citace § 60g odstavec 6 školského zákona:
"Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“
 
Citace § 60g odst. 7 školského zákona:
" Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá."

Datum:                            5. 2. 2019

Podpis:    Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel