Pravidelná činnost:

 • Taneční kurzy
  T: po dohodě s SVČ Krnov
 • Autoškola a svářečské kurzy
  T: po dohodě
 • Zájmová činnost
  T: září – červen

Nepravidelná činnost:

ZÁŘÍ

 • Zahájení školního roku
  1. ročník denního studia v 10.00 hod., popř. 10.30 hod.
  1. ročník nástavbového studia v 9.00 hod.
  ostatní ročníky denního studia v 8.00 hod.
  T: 4. 9. 2023
 • Třídní schůzky – rodiče 1. ročníků (viz zahájení školního roku)
  T: 4. 9. 2023
 • Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitních zkoušek určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.
  T: 1. 9. 2023
 • Seznámení žáků 1. ročníků a jejich rodičů se školním řádem, OBP a PO, opakované seznámení žáků vyšších ročníků s řádem školy, vnitřním řádem DM, provozními řády a dalšími platnými předpisy
  T: 4. - 5. 9. 2023
 • Kontrola splnění povinné školní docházky a výučních listů u nově přijatých žáků
  T: 5. 9. 2023
 • Adaptační kurzy – Motivační workshopy
  T: září až říjen 2023
 • Písemná část závěrečné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky 3. ročníků
  T: 1. 9. 2023
 • Didaktické testy společné části se konají ve spádových školách v pracovní dny
  T: 4. - 8. 9. 2023
 • Burza učebnic
  T: 5. 9. 2023
 • Začátek pravidelného vyučování
  T: 6. 9. 2023
 • Praktická část závěrečné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky 3. ročníků
  T: 4. 9. 2023
 • Oznámení výsledků písemné a praktické části 3. ročníků
  T: 5. 9. 2023
 • Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel kmenové školy zpřístupní žákům.
  T: 10. 9. 2023
 • Centrum zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka řediteli školy. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání.
  T: viz text
 • Ústní část závěrečné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky 3. ročníky
  T: 12. 9. 2023
 • Závěrečný termín pro odevzdání žádosti o zapůjčení knih soc. potřebným
  T: 15. 9. 2023
 • Oznámení o zahájení zájmové činnosti
  T: 15. 9. 2023
 • Rozhodnutí o uvolnění z TV
  T: do 15. 9. 2023
 • Evropský den jazyků (významný den, zařadit do výuky)
  T: 26. 9. 2023
 • Den české státnosti (státní svátek)
  T: 28. 9. 2023, čtvrtek
 • Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy v souladu s katalogem požadavků stanoví a zpřístupní žákům do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam nejméně 60 literárních děl. Školní seznam je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po jeho zpřístupnění žákům
  T: 30. 9. 2023

ŘÍJEN

 • Školská rada místnost č. 306
  T: 12. 10. 2023 v 15.00 hod.
 • Podzimní prázdniny
  T: 26. a 27. 10. 2023, čtvrtek a pátek
 • Den vzniku samostatného českého státu (státní svátek)
  T: 28. 10. 2022, sobota
 • Stanovení oborů vzdělání a forem vzdělávání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení s talentovou zkouškou
 • T: do 31. 10. 2023
 • Ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům témata pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků, témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období
  T: 31. 10. 2023

LISTOPAD

 • Návštěva výstav Gaudeamus Brno – závěrečné ročníky
  T: dle data pořádání (31. 10. 2023 – 3. 11. 2023)
 • Den otevřených dveří
  T: 8. 11. 2023 od 14:30 do 17:00
 • Pedagogická rada - 1. čtvrtletí
  T: 15. 11. 2023, středa
 • Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)
  T: 17. 11. 2023, pátek
 • Informativní schůze se zákonnými zástupci
  T: 22. 11. 2023 od 14.30 do 17.00
 • Ukončení přijímání přihlášek do uměleckých řemesel
  T: 30. 11. 2023

PROSINEC

 • Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku řediteli školy
  T: do 1. 12. 2023
 • Žák obdrží kopii své přihlášky z informačního systému Centra potvrzenou ředitelem školy nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5 a podpisem stvrdí správnost údajů v ní obsažených
  T: podle platných předpisů
 • Písemná část závěrečné zkoušky a opravných závěrečných zkoušek 3. ročníků
  T: 1. 12. 2023
 • Praktická část závěrečné zkoušky a opravných závěrečných zkoušek 3. ročníků
  T: 4. 12. 2023
 • Oznámení výsledku praktické části závěrečné zkoušky a opravných závěrečných zkoušek 3. ročníků
  T: 5. 12. 2023
 • Ústní část závěrečné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky 3. ročníků
  T: 12. 12. 2023
 • Odeslání pozvánek k talentovým zkouškám
  T: 12. 12. 2023
 • Vánoční prázdniny
  T: 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024, sobota, úterý

LEDEN

 • Den obnovy samostatného českého státu (státní svátek)
  T: 1. 1. 2024
 • Zahájení vyučování v novém roce
  T: 3. 1. 2024, středa
 • Talentové zkoušky 1. termín
  T: 10. 1. 2024, středa
 • Talentové zkoušky 2. termín
  T: 11. 1. 2024, čtvrtek
 • Den otevřených dveří
  T: 17. 1. 2023, středa od 14:30 do 17:00
 • Nejzazší termín pro sdělení výsledku talentové zkoušky do uměleckých řemesel
  T: 20. 1. 2024
 • Pedagogická rada - 1. pololetí
  T: 24. 1. 2024, středa
 • Stanovení jednotných kritérií pro příslušné kolo přijímacího řízení
  T: do 31. 1. 2024
 • Ukončení vyučování v 1. pololetí, výdej výpisu vysvědčení
  T: 31. 1. 2024, středa
 • Jednání výchovných komisí se zákonnými zástupci žáků
  T: 31. 1. 2024

ÚNOR

 • Jednodenní pololetní prázdniny
 • T: 2. 2. 2024, pátek
 • Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí uchazečů do UŘ v období od 5. února do 15. února
  T: 5. 2. 2024, pondělí
 • Jarní prázdniny
  T: 26. 2. - 1. 3. 2024, pondělí, pátek

BŘEZEN

 • Termín pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na první kolo přijímacího řízení
  T: 1. 3. 2024, pátek
 • Velikonoční prázdniny
  T: 28. 3. - 1. 4. 2024, čtvrtek, pátek, pondělí
 • Ze školního seznamu literárních děl žák připraví a odevzdá vlastní seznam 20 literárních děl jarní zkušební období.
  T: do 31. 3. 2024
 • Odeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
  T: do 31. 3. 2024

DUBEN

 • Přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení
 • T:duben 2024
 • Pedagogická rada - 3. čtvrtletí
  T: 17. 4. 2024, středa
 • Informativní schůze s rodiči
  T: 24. 4. 2024, středa

KVĚTEN

 • Svátek práce (státní svátek, významný den ČR)
  T: 1. 5. 2024, středa
 • Didaktické testy společné části se konají v pracovní dny
  T: květen 2024
 • Den vítězství (státní svátek)
  T: 8. 5. 2024, středa
 • Provozní a odborná praxe
  T: v době ústních maturitních zkoušek

ČERVEN

 • Exkurze podle učebních osnov
  T: 1. 6. – 27. 6. 2024
 • Sportovně-turistický kurz
  T: 1. 6. – 27. 6. 2024
 • Pedagogická rada pro 3. ročníky konající závěrečnou zkoušku
  T: 3. 6. 2024, pondělí
 • Ukončení vyučování 3. ročníků konající závěrečné zkoušky, výdej vysvědčení
  T: 3. 6. 2024, pondělí
 • Písemná zkouška 3. ročníků, opravná písemná zkouška
  T: 4. 6. 2024, úterý
 • Praktické zkoušky 3. ročníků, opravná praktická zkouška
  T: 5. 6. - 7. 6. 2024, středa až pátek
 • Oznámení hodnocení výsledků písemné a praktické zkoušky žákům 3.ročníků
  T: 10. 6. 2024, pondělí
 • Studijní volno 3. ročníků
  T: 11. 6. - 14. 6. 2024, úterý až pátek
 • Ústní zkoušky 3. ročníků
  T: 17. 6. – 21. 6. 2024, pondělí až pátek
 • Pedagogická rada - 2. pololetí
  T: 24. 6. 2024, pondělí
 • Jednání výchovných komisí se zákonnými zástupci žáků
  T: 24. 6. 2024
 • Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku řediteli školy nejpozději do
  T: do 25. 6. 2024
 • Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období
  T: 25. 6. 2024
 • Ukončení vyučování ve 2. pololetí, výdej vysvědčení
  T: 28. 6. 2024, pátek

ČERVENEC - SRPEN

 • Hlavní prázdniny
  T: 29. 6. - 1. 9. 2024, sobota, neděle
 • Žák obdrží kopii své přihlášky z informačního systému Centra potvrzenou ředitelem školy nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5 a podpisem stvrdí správnost údajů v ní obsažených
  T: do 1. 7. 2024
 • Den slovanských věrozvěstů (státní svátek)
  T: 5. 7. 2024
 • Den upálení Mistra Jana Husa, 600 let od jeho smrti (státní svátek)
  T: 6. 7. 2024
 • Opravné zkoušky a doplnění hodnocení
  T: 26. 8. – 27. 8. 2024, pondělí, úterý