Žákovská samospráva je orgán, který je partnerem vedení školy a pedagogických pracovníků při projednávání záležitostí, které se přímo týkají žáků školy. Cílem samosprávy je vytvářet pocit sounáležitosti ke škole, zlepšovat komunikaci mezi žáky a učiteli, vést žáky k zodpovědnosti a pozitivně ovlivňovat dění ve škole. Umožňuje žákům vyjádřit se k dění ve škole, předkládat požadavky, návrhy a připomínky, které se týkají výuky, prostředí školy, školních akcí atd.. Žákovská samospráva nezasahuje do záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří výhradně do pravomocí vedení školy.

Složení žákovské samosprávy:

  • Předseda
  • Místopředseda
  • Jeden nebo dva zástupci z každé třídy

Setkání se uskutečňuje zpravidla jednou až dvakrát do roka a na požádání ze strany žáků školy. Setkání se účastní vedení školy (ředitel, zástupci pro teoretické a praktické vyučování) a další přizvaní pedaogogičtí pracovníci (výchovný poradce, vedoucí vychovatel příp. další). Mezi vedením školy a žákovskou samosprávou je sepsána Dohoda o spolupráci se žákovskou samosprávou. Z každého setkání je vyhotoven zápis z jednání.

Soubory ke stažení