Závěrečná zkouška 

Kalendář závěrečné zkoušky na SŠP Krnov pro jarní zkušební období 2024: zde.


Závěrečná zkouška v oborech vzdělání s výučním listem

Závěrečná zkouška v oborech s výučním listem se skládá ze 3 samostatně klasifikovaných zkoušek: písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Předměty nebo jiné ucelené části učiva, z nichž se koná závěrečná zkouška, jsou stanoveny v rámcovém a školním vzdělávacím programu.

Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy. Termíny opravných zkoušek a náhradních zkoušek stanoví ředitel školy, resp. zkušební komise, a to v září, v prosinci a v červnu.

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.

Termíny související se závěrečnými zkouškami v učebních oborech

Leden Zveřejnění témat pro samostatné odborné práce – učitelé zadají tato témata žákům třetích ročníků v 15 oborech či zaměřeních
Únor Testování elektronické zkoušky
Březen

Zpřístupnění jednotných zadání pro termín ZZ v červnu

Vyhlášení soutěže SOP

Červen

Základní termín závěrečné zkoušky

30. června ‒ uzávěrka souteže SOP

Srpen Zpřístupnění jednotných zadání pro zářijový termín ZZ 
Září

Opravný a náhradní termín ZZ

Říjen‒listopad

Vyhodnocení zpětné vazby ze škol

Úprava a aktualizace jednotných zadání podle zpětné vazby

Příprava bank úkolů pro písemnou zkoušku na počítači


Písemná zkouška

Písemná zkouška obsahuje převážně otevřené úkoly a asi v polovině oborů obsahuje písemná zkouška také test. V rámci kritérií a pravidel pro hodnocení písemné zkoušky je v jednotném zadání uvedeno, jak se výsledky testu promítnou do její klasifikace.

Forma písemné zkoušky

Písemná zkouška může mít v současnosti dvě formy – písemnou (na papír) a elektronickou. Aby se mohly zkoušky psát na počítači, musí být napřed vytvořena banka úkolů. Tato banka vzniká postupně pro jednotlivé obory vzdělání.

  • Pokud banka zatím není připravena, žáci konají písemnou zkoušku na papíře.
  • V oborech vzdělání, kde je banka již vytvořena, si mohou školy vybrat, zda provádět písemnou zkoušku na počítači nebo na papíře. V každém případě jsou ale žákům generována témata počítačem z banky úkolů.

Délka písemné zkoušky

Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut. U písemné zkoušky na papíře se do této doby nezapočítává čas nezbytný pro přidělení témat žákům. Čas pro napsání zkoušky může být žákům se speciálními vzdělávacími potřebami prodloužen, viz Závěrečná zkouška pro žáky se SVP.

Kritéria a pravidla hodnocení

Ke každému tématu jsou stanovena podrobná kritéria a pravidla hodnocení založená na systému bodového hodnocení a převodu bodů na klasifikaci. Při klasifikaci je nutné dodržet stanovené rozsahy bodů. Žák bude klasifikován nedostatečně, pokud při řešení tématu písemné zkoušky nedosáhne 45 procent bodů v oborech vzdělání kategorie H a pokud nedosáhne 30 procent bodů v oborech vzdělání kategorie E.

Správná řešení

V jednotném zadání všech oborů jsou zpracována správná (vzorová) řešení úkolů. Ta mohou učitelé využít pro hodnocení a přitom berou v úvahu, že se nejedná o závaznou odpověď, nýbrž o příklad (vzor) řešení.


Praktická zkouška

Zadávání témat

Ředitel školy vybere z jednotného zadání nejméně jedno téma. Vybere-li jich více, žáci si téma losují. Počet témat praktické zkoušky není vyhláškou stanoven a v jednotném zadání jednotlivých oborů se liší podle charakteru a potřeb oboru.

Délka zkoušky

V organizačních pokynech k praktické zkoušce je stanoven časový limit pro realizaci praktické zkoušky podle jednotného zadání. Tento časový limit je stejný pro všechna témata jednotného zadání praktické zkoušky daného oboru a škola jej musí respektovat.

Při využití otevřeného tématu Praktická zkouška ve firmě stanoví délku zkoušky škola ve spolupráci s firmou. Délka zkoušky ve firmě závisí na probíhajícím výrobním procesu a nelze ji tedy stanovit dopředu v jednotném zadání.
Minimální délka trvání praktické zkoušky podle jednotného zadání je 5 hodin (s výjimkou oboru Rekondiční a sportovní masér).

  • Žák koná praktickou zkoušku nejdéle 3 dny, u oborů skupiny 82 Umění, užité umění nejdéle 2 týdny. V jednom dni trvá zkouška nejvýše 7 hodin. Zbývající časový prostor je možné využít pro případné zařazení školní části závěrečné zkoušky.

Kritéria a pravidla hodnocení

Ke každému tématu jsou stanovena podrobná kritéria a pravidla hodnocení založená na systému bodového hodnocení a převodu bodů na klasifikaci. Při klasifikaci je nutné dodržet stanovené rozsahy bodů. Žák bude klasifikován nedostatečně, pokud při řešení tématu praktické zkoušky nedosáhne 50 procent bodů v oborech vzdělání kategorie H a pokud nedosáhne 40 procent bodů v oborech vzdělání kategorie E.


Ústní zkouška

Zadávání témat

Ředitel školy vybere z jednotného zadání 25 témat. Žák si z nich jedno téma vylosuje. Na základě vybraných témat může škola stanovit tzv. obsahové okruhy, tedy obecněji formulované otázky, které mohou žáci dostat pro přípravu na závěrečné zkoušky. Otázky ze světa práce, které jsou součástí ústní zkoušky, jsou veřejně přístupné.

Délka zkoušky

Vlastní zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava ke zkoušce trvá nejméně 15 minut (je-li součástí tématu grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy až o 15 minut).

Podklady pro ústní zkoušku

Pro žáky je třeba zajistit vhodné podklady (např. ukázky materiálů, výrobků, obrázky, schémata apod.). Usnadní se tím situace žáků s nižší úrovní komunikativních dovedností a bude zohledněn fakt, že při závěrečné zkoušce žáci většinou trpí zvýšenou trémou. V oborech vzdělání kategorie E je pečlivá příprava podkladů k ústní zkoušce obzvláště důležitá.

Přehled anotací témat

Každé jednotné zadání obsahuje jako součást ústní zkoušky Přehled anotací témat ústní zkoušky určený pro zkušební komisi – v JZZZ pro zkoušející. Anotace vybraných témat je vhodné předat žákům v předstihu (v březnu) pro přípravu na závěrečnou zkoušku.

Otázky ze světa práce

Smyslem začlenění otázek ze světa práce do závěrečné zkoušky je, aby žáci odcházeli ze školy s určitou praktickou představou o možnostech zaměstnání a dalšího vzdělávání, tedy aby měli základní přehled o možnostech pracovního uplatnění a konkrétních zaměstnavatelích v regionu, vhodných způsobech jednání s potenciálním zaměstnavatelem, o reálných pracovních a platových podmínkách při nástupu do zaměstnání, možnostech dalšího vzdělávání v oboru i mimo apod.

Otázky pro obory kategorie E jsou jednodušší jak po stránce obsahové, tak po stránce formulační.

Jak jsou otázky ze světa práce zařazeny do závěrečné zkoušky

Ke každému tématu ústní zkoušky v jednotném zadání oborů kategorie H i kategorie E je přiřazena jedna otázka ze světa práce. Žák může zodpovídat tuto otázku na počátku nebo na konci ústní zkoušky podle rozhodnutí zkušební komise.

Příprava žáků ve škole

Příprava žáků na orientaci ve světě práce směřuje k rozvoji klíčových kompetencí (např. pracovních, sociálních a personálních, kompetencí k učení, k práci s informacemi apod.). Rovněž napomáhá utvářet finanční gramotnost žáků. Může probíhat v rámci občanské nauky i dalších předmětů.

Mezi vhodné formy a metody přípravy patří zejména návštěvy různých úřadů a institucí (obecní úřady, úřady práce, soudy, banky, pojišťovny), exkurze na reálná pracoviště (podniky, firmy) a tematické besedy s příslušnými pracovníky. Významné je také průběžné sledování a rozbor mediálně zveřejňovaných aktuálních politických a společenských událostí.

Vyučující by v rámci přípravy měli zabezpečit, aby žáci především na konkrétních případech z běžného i pracovního života byli schopni reflektovat problematiku spojenou s jejich celkovou zaměstnatelností, základním právním a ekonomickým povědomím, schopnostmi vyrovnat se s aktuálními potřebami a změnami společenského prostředí.

Zkoušení OZSP

Zkoušení otázky ze světa práce spočívá v rozboru obecných občanských i pracovních zkušeností, postojů a názorů, které žák získal při sledování reálného společenského i pracovního dění. Časový limit na zodpovězení otázky ze světa práce je minimálně 2 minuty, maximálně 4 minuty.

V žádném případě nejde o ověřování teoretických vědomostí z nějakého vědního oboru. Žáci mohou pojednávat o problematice související se zadanou otázkou volně, vyučující spíše opravují nesprávné výroky. Případné doplňující otázky zadávají zkoušející formou, která umožní žákům poukazovat na konkrétní příklady a uplatnit praktické zkušenosti.

  • Jednotlivé body u každé z otázek slouží zejména k tomu, aby upřesnily pojetí a obsah dané otázky. Zkoušející je žákovi nemusí položit všechny, ale pouze ty, které považuje za podstatné a lze je zodpovědět ve stanoveném časovém limitu.
  • Blok těchto otázek zahrnuje celkem 31 jednotlivých obsahově různých (v některých případech i částečně obsahově příbuzných) otázek. Témat ústní zkoušky je však v řadě oborů vzdělání mnohem více. Proto se školy v takových oborech setkají s tím, že se některá otázka ze světa práce u dvou nebo i více témat s odlišnými odbornými otázkami opakuje. Tehdy je také vhodné využít u zkoušení různé body (odrážky).

Hodnocení OZSP

Hodnocení otázek ze světa práce ovlivňuje celkové hodnocení výkonu žáka maximálně v rozmezí jednoho klasifikačního stupně. Pokud však žák neuspěje v rámci odborné části tématu, je klasifikován stupněm „5 – nedostatečný“, i když otázku ze světa práce zodpoví správně.

zdroj: https://zkouska.cermat.cz/

Soubory ke stažení