Maturitní kalendář 2023

Kalendář maturitní zkoušky na SŠP Krnov pro podzimní zkušební období 2023: zde.


Podání přihlášky

Přihlášku k maturitní zkoušce ve školním roce 2022/2023 lze odevzdat řediteli školy, a to nejpozději do:

  1. 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období 2023;
  2. 26. června 2023 pro podzimní zkušební období 2023.

Přihláška se podává na tiskopisu [PDF, 403 kB] stanoveném maturitní vyhláškou.

Nejpozději do 20. prosince 2022 předá škola žákovi výpis z přihlášky. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se budou žáci od 2. 1. 2023 moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Termíny konání zkoušek

Jednotné zkušební schéma didaktických testů podzimních maturitních termínů

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se na podzim budou konat od pondělí 4. září do středy 6. září 2023.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časové schéma (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2023.

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT  DATUM KONÁNÍ  ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT 
Český jazyk a literatura 4. září 2023 12:00 85 min.
Matematika 5. září 2023 8:30 135 min.
Francouzský jazyk 5. září 2023 8:30 110 min. (40 + 70 min.)
Německý jazyk 5. září 2023 8:30 110 min. (40 + 70 min.)
Ruský jazyk 5. září 2023 8:30 110 min. (40 + 70 min.)
Španělský jazyk 5. září 2023 8:30 110 min. (40 + 70 min.)
Anglický jazyk 5. září 2023 12:30 110 min. (40 + 70 min.)
Matematika rozšiřující 6. září 2023 13:00 150 min.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám do 10. září 2023. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den.

Zkoušky profilové části se budou moci konat 1.–20. září 2023. Praktické zkoušky lze, pokud to povaha dané zkoušky vyžaduje, konat i v dřívějším termínu. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2023. Předání výsledků profilových zkoušek žákům v podzimním zkušebním období se řídí stejnými pravidly jako v jarním zkušebním období.

Jarní zkušební období 2023

Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2.–4. května 2023. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) byl stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 5. ledna 2023.

DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT
2. května 2023 Matematika  8:00 135 min.
Anglický jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
3. května 2023 Český jazyk a literatura  8:00 85 min.
4. května 2023 Matematika rozšiřující  8:00 150 min.
Francouzský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Německý jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Ruský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Španělský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2023. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce (v případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka) a formou praktické zkoušky lze konat od 1. dubna 2022. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy, a to nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.

Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol nejpozději 15. května 2023 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům.

Hodnocení profilových zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

zdroj: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar