Maturitní kalendář 2023

Kalendář maturitní zkoušky na SŠP Krnov pro jarní zkušební období 2023: zde.


Podání přihlášky

Přihlášku k maturitní zkoušce ve školním roce 2022/2023 lze odevzdat řediteli školy, a to nejpozději do:

  1. 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období 2023;
  2. 26. června 2023 pro podzimní zkušební období 2023.

Přihláška se podává na tiskopisu [PDF, 403 kB] stanoveném maturitní vyhláškou.

Nejpozději do 20. prosince 2022 předá škola žákovi výpis z přihlášky. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se budou žáci od 2. 1. 2023 moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Termíny konání zkoušek

Jarní zkušební období 2023

Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2.–4. května 2023. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) byl stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 5. ledna 2023.

DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT
2. května 2023 Matematika  8:00 135 min.
Anglický jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
3. května 2023 Český jazyk a literatura  8:00 85 min.
4. května 2023 Matematika rozšiřující  8:00 150 min.
Francouzský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Německý jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Ruský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Španělský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2023. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce (v případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka) a formou praktické zkoušky lze konat od 1. dubna 2022. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy, a to nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.

Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol nejpozději 15. května 2023 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům.

Hodnocení profilových zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

Podzimní zkušební období 2023

Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat v období 4. - 8. září 2023. Podrobný časový rozvrh stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 20. července 2023. Zkoušky se budou konat na spádových školách. Přesná adresa zkušebního místa bude uvedena na pozvánce k didaktickým testům společné části (pozvánky budou zpřístupněny 16. srpna 2023).

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT  DATUM KONÁNÍ  ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT 
Český jazyk a literatura 1. září 2022 12:00 85 min.
Matematika 2. září 2022 8:30 135 min.
Francouzský jazyk 2. září 2022 8:30 110 min. (40 + 70 min.)
Německý jazyk 2. září 2022 8:30 110 min. (40 + 70 min.)
Ruský jazyk 2. září 2022 8:30 110 min. (40 + 70 min.)
Španělský jazyk 2. září 2022 8:30 110 min. (40 + 70 min.)
Anglický jazyk 2. září 2022 12:00 110 min. (40 + 70 min.)
Matematika rozšiřující 5. září 2022 13:00 150 min.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám 10. září 2022. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den.

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 budou moci konat 1.–20. září 2022. Praktické zkoušky lze, pokud to povaha dané zkoušky vyžaduje, konat i v dřívějším termínu. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2022.

Předání výsledků profilových zkoušek žákům se v podzimním zkušebním období řídí stejnými pravidly jako v jarním zkušebním období.

zdroj: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar