Školská rada Vám pomůže při řešení problémů týkajících se zejména návrhů školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvalování výročních zpráv o činnosti školy, schvalování školního řádu, schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílu na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednání návrhu rozpočtu školy na další rok, vyjadřování k rozborům hospodaření a navrhováním opatření ke zlepšení hospodaření. Projednává také inspekční zprávy České školní inspekce, může podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy a návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.


Složení školské rady

Zástupci jmenovaní zřizovatelem:

  • Mgr. Lenka Kumarci
  • Květoslav Bašista

Zástupci volení z řad pedagogických pracovníků:

  • Mgr. Jana Szaszková
  • Libor Unčovský

Zástupci volení z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

  • Ivona Francková
  • Michal Kupczak

Předpisy, kterými se školská rada řídí:

Výňatek ze školského zákona

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d) a f). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,

d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo

e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,

f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

§ 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.


Volební řád školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace

Čl. 1

(1) Volební řád upravuje volbu třetiny členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, a třetiny členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy. 

(2) Délka funkčního období členů školské rady je tři roky s výjimkou funkčního období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách dle čl. 5 odst. 4 volebního řádu. 

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 

(4) Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. 

Čl. 2

(1) Třetina členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, a třetina členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy, se volí přímou volbou. 

(2) Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. 

(3) Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenná volební komise, kterou jmenuje ředitel školy k přípravě a provedení voleb. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti nebo pedagogičtí pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 školského zákona oprávněni volit členy školské rady. Tím není dotčeno právo člena volební komise být zvolen členem školské rady. 

Čl. 3

(1) Volební komise svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, kterými jsou podle § 167 školského zákona zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci nebo studenti, a pedagogičtí pracovníci. Oprávněné osoby navrhují volební komisi kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě z osob způsobilých k právním úkonům. 

(2) Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které zveřejňuje volební komise na veřejně přístupném místě ve škole, případně i způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum, dobu a místo konání voleb. Návrhy a seznamy kandidátů musí být podány a následně zveřejněny výše uvedeným způsobem nejpozději 15 dní před termínem konání voleb. Volby může organizovat volební komise i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. 

(3) Volební komise eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady, formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práva, zaznamenává účast v hlasování a formou zápisu vyhlašuje souhrnné výsledky voleb do školské rady. 

(4) Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna desetina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty. Dále se za platné považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna polovina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za pedagogické pracovníky školy. 

(5) Případné opakování voleb členů školské rady z důvodu nízké účasti oprávněných osob se uskuteční nejdříve za patnáct a nejpozději za třicet dnů. 

(6) Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované volby, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 

Čl. 4

(1) Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví sestupně pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady se stávají kandidáti, kteří získali první a následující nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech, stanoví se jejich pořadí losem. 

(2) Zápis o volbách do školské rady předává volební komise řediteli školy, který jeho kopii předá zvolené školské radě. Ředitel školy svolává první zasedání školské rady. 

(3) Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Činnost školské rady organizuje a její zasedání řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Ke zvolení do funkce předsedy a místopředsedy je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů. Školská rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 

Čl. 5

(1) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle čl. 3 odst. 4 volebního řádu volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. 

(2) Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v čl. 6 odst. 2 písm. a) až f). 

(3) Doplňovací volby na uvolněná místa a předčasné volby do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné. 

(4) Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách. 

Čl. 6

(1) Členství ve školské radě je čestné a zaniká uplynutím funkčního období nebo před uplynutím funkčního období. 

(2) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období: 

a) úmrtím člena školské rady, 

b) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady, v případě předsedy školské rady do rukou místopředsedy školské rady, 

c) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady, 

d) vznikem neslučitelnosti funkce člena školské rady s funkcí ředitele školy, 

e) v případě, že se člen školské rady dvakrát bez omluvy nezúčastní zasedání školské rady, 

f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy, 

g) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle čl. 5 odst. 1 volebního řádu, 

h) zánikem školské rady. 

Čl. 7

(1) Člen školské rady omlouvá svou neúčast na zasedáních školské rady předsedovi školské rady. 

(2) Předseda školské rady vede evidenci přítomnosti členů školské rady na zasedáních školské rady, informuje zřizovatele v případě dvou neomluvených neúčastí člena školské rady jmenovaného zřizovatelem a informuje ředitele školy v případě dvou neomluvených neúčastí ostatních členů školské rady. 

(3) Předseda školské rady bezodkladně informuje ředitele školy o skončení funkce člena školské rady z důvodů uvedených v čl. 6 odst. 2 písm. a) a b), v případě voleného člena školské rady a zřizovatele školy v případě jmenovaného člena školské rady. 


Jednací řád školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace

Čl. 1

Právní základ zřízení

Školská rada je zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb. (§167, §168) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Čl. 2

Členství

Počet členů školské rady je 6. Třetina členů je jmenována zřizovatelem, třetina volena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a třetina je volena pedagogickými pracovníky školy z řad pedagogických pracovníků podle pravidel stanovených zřizovatelem (volební řád).  Členem školské rady nemůže být ředitel školy, týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem nebo zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Člen školské rady musí být starší 18 let se způsobilostí k právním úkonům. 

Čl. 3

Funkční období

Funkční období členů školské rady je tři roky. Délka funkčního období člena školské rady zvoleného nebo jmenovaného v průběhu funkčního období školské rady odpovídá zbývající délce tohoto funkčního období.

Čl. 4

Vedení rady

Školská rada si nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů volí předsedu a místopředsedu. 

Čl. 5

Pracovní skupiny

Pro jednotlivé oblasti ve své působnosti školská rada vytváří pracovní skupiny. Každá pracovní skupina je ustavena pro stanovenou oblast činnosti. O výsledcích své práce informují členové pracovních skupin ostatní členy školské rady a doporučují postup řešení v dané oblasti.

Čl. 6

Zasedání rady

Školská rada zasedá zpravidla dvakrát během školního roku, v případě potřeby častěji. Zasedání školské rady svolává její předseda písemnou pozvánkou nebo e mailovou zprávou nejméně 7 dnů před konáním zasedání s uvedením plánovaného programu. Je-li součástí usnesení ze zasedání školské rady stanovení termínu a programu příštího zasedání, svolání zasedání podle předchozí věty se již neprovádí.

Čl. 7

Ředitel školy

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen se zúčastnit zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím a dokumentaci o škole. Informace chráněné podle zvláštních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními předpisy.

Čl. 8

Usnášení se

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech přítomných členů rady za podmínky účasti nejméně čtyř členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Čl. 9

Schvalování zásadních dokumentů

Při schvalování dokumentů zásadního významu (výroční zpráva o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,) se školská rada usnáší nadpoloviční většinou všech členů, přičemž o těchto dokumentech rozhoduje do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada některý z uvedených dokumentů neschválí, ředitel školy předloží přepracovaný dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se zúčastní zřizovatel. Není-li dokument opětně schválen, o dalším postupu rozhodne zřizovatel.

Čl. 10

Usnesení

Na závěr zasedání školské rady se vypracovává usnesení. Usnesení vypracovává pověřený člen školské rady písemně, koncept usnesení se stává platným po odsouhlasení členy školské rady a podpisu předsedy a dalšího člena školské rady, zpravidla místopředsedy. Schválené usnesení obdrží každý člen školské rady a dále pak ředitel školy. V záhlaví usnesení se uvádí pořadové číslo zasedání školské rady, datum a místo konání a seznam účastníků, text usnesení se člení zpravidla na části "Školská rada po projednání 1. bere na vědomí, 2. schvaluje, 3. volí a odvolává, 4. ukládá a doporučuje, 5. stanovuje termín dalšího zasedání.“ Koncept usnesení obdrží každý člen školské rady do 5 pracovních dnů po uskutečněném zasedání písemně v papírové nebo v elektronické podobě, pokud do dalších 5 pracovních dnů nevznese k předaným dokumentům námitky, považují se za odsouhlasené.

Čl. 11

Rada spoluvytváří

Školská rada se podílí na vytváření koncepčního a dlouhodobého záměru rozvoje školy.

Čl. 12

Rada schvaluje

Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Čl. 13

Rada projednává a vyjadřuje se

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, projednává návrh rozpočtu na další rok a rozbor hospodaření, inspekční zprávy České školní inspekce a významná opatření související s provozem školy.

Čl. 14

Rada navrhuje

Školská rada podává podněty, oznámení a návrhy řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Čl. 15

Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád školské rady byl schválen na zasedání školské rady dne 12. 10. 2017 a může být měněn pouze na základě usnesení školské rady vydaného v souladu s výše uvedenými pravidly.