Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci.

 • Rozsah práce: minimální rozsah je 250 slov.
 • Délka konání: písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání, prodloužení délky zadání je možné pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení.
 • Způsob záznamu: rukopisný, strojopisný pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení.
 • Pomůcky: při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
 • Zadání: pro písemnou práci ředitel školy stanoví 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky všech oborů vzdělání školy. Písemnou práci konají žáci všech oborů vzdělání ve stejný den a čas.
 • Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné práce může použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla.

 • Školní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl:: ředitel školy určí v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. Zároveň ředitel školy stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria platí i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku ZDE.
 • Vlastní seznam literárních děl žáka: z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do 31. 3., resp. do 30. 6. vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání.
 • Volba literárního díla: bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
 • Příprava k ústní zkoušce: trvá 20 minut, prodloužení přípravy je možné pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení.
 • Délka zkoušky: ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
 • Povolené pomůcky: nejsou.
 • Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Způsob a kritéria hodnocení, hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %.

ZDE (po schválení zkušební maturitní komisí, nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části).