Informace o škole

Proč u nás studovat

  • Uplatnitelné technické a ojedinělé umělecké obory
  • Prostupnost mezi učebními a maturitními obory
  • Spolupráce s významnými zaměstnavateli, odborná praxe ve firmách
  • Nejmodernější technologie z oblasti informačních technologií, mechatroniky, automatizace a robotizace výroby, obsluhy i programování počítači řízených obráběcích strojů pro kov i dřevo
  • Europass na konci studia, možnost získání stipendia v oboru Mechanik seřizovač
  • Ubytování ve vlastním domově mládeže
  • Adaptační, lyžařský, sportovně-turistický a cyklistický kurz, vlastní posilovna, bufet
  • Účast na odborných soutěžích
  • Školní informační systém – docházka, hodnocení na Internetu
  • Příjemné školní klima

Střední škola průmyslová v Krnově na Soukenické ulici má dlouholetou tradici v technických a uměleckořemeslných oborech a vychovává odborníky, kteří nachází uplatnění na trhu práce. Mnozí absolventi se uplatnili i jako špičkoví odborníci ve významných českých i nadnárodních společnostech v ČR. Škola je vybavena nejnovějšími technologiemi, moderními učebnami s počítačovou technikou, dílnami s CNC stroji i speciálními uměleckými dílnami.

 

Tradice školy a její postavení v regionu
Vznik školy spadá do roku 1948, do období po druhé světové válce, kdy začala obnova strojírenského průmyslu v Krnově. Na úplném počátku byl vznik zaškolovací dílny pro místní strojírenské provozy sdružené ve firmě Strojosvit, umístěné v současné budově školy. Teoretickou výuku zabezpečovala Základní odborná škola na Revoluční ulici v Krnově. V roce 1949 se zaškolovací dílna změnila ve středisko pracujícího dorostu, které se v roce 1952 transformovalo v odborné učiliště tzv. státních pracovních záloh a stalo se školou s nadregionální působností. Po zrušení státních pracovních záloh v roce 1957 byla škola včleněna do firmy Strojosvit. Současnou budovu získala po rozsáhlé rekonstrukci v roce 1971. Škola už v této době patří k nejmoderněji vybaveným, skýtá záruku kvalitní teoretické výuky. Proto vznikly i čtyřleté obory zakončené maturitou. V roce 1991 došlo k další významné změně. Zřizovatelem školy se stalo Ministerstvo průmyslu ČR a škola byla oddělena od firmy Strojosvit Krnov. V následujících letech dochází ke změně zřizovatelů přes Ministerstvo hospodářství ČR, Ministerstvo školství ČR až po Moravskoslezský kraj. Změny zřizovatelů provází změny názvu přes Odborné učiliště č.3, Střední odborné učiliště strojírenské, Střední odborné učiliště technické, Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště technické až po název, který přinesla změna školské legislativy a platí od 1. 1. 2006 – Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace.

Vzdělávací, volnočasové možnosti a služby
Vzdělávací, volnočasové aktivity školy zabezpečuje komunitní vzdělávací centrum školy. Jeho hlavním posláním je organizace zájmové činnosti žáků školy, zpřístupnění školy okolní komunitě. Komunitní centrum nabízí žákům, zaměstnancům školy a široké veřejnosti zájmové a vzdělávací aktivity zaměřené do specifických oblastí blízkých vzdělávacímu programu školy. Činnost je organizována formou krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích aktivit v kurzech, seminářích, rekvalifikacích a školním klubu, který se člení na zájmové kroužky. Z vykonávaných činností lze uvést např. jazykové kurzy, kurzy z oblasti informačních a komunikačních technologií, počítačové grafiky a CAD/CAM systémů, multikulturní výchovy, ekologické výchovy, první pomoci, prevence sociálně-patologických jevů. Specifické jsou kurzy praktických řemeslných a uměleckořemeslných dovedností z oblasti textilu, strojírenství a zpracování dřeva. Škola také poskytuje ubytovací služby pro žáky a veřejnost v domově mládeže. Na základě živnostenských listů škola poskytuje také výrobní služby v oblasti strojírenské výroby a truhlářských prací.

Zapojení školy do místního společenského života
Škola je součástí místního společenského života. Pořádá tradiční abiturientský a stužkovací ples, který se stal místem setkání žáků, absolventů, zaměstnanců a příznivců školy. Účastní se nebo pořádá výstavy a předvádění řemeslných dovedností. Významná je činnosti v popularizaci uměleckořemeslného zpracování textilu, kde se škola zasloužila o obnovení tradice výroby Osoblažské krajky. Škola aktivně pomáhá dalším institucím při organizaci kulturních a společenských akcí.

Ještě jednou důvody, proč by se měli zájemci vzdělávat právě na této škole
Škola poskytuje žákům kvalitní zázemí pro vzdělávání v moderním estetickém prostředí a mimoučební výchovu. Je na výborné technické úrovni podpory všeobecné i odborné výuky i potřebné infrastruktury, je dobře vybavena pro zájmovou činnost. Ve všeobecném vzdělání poskytuje rozšířenou výuku jazyků. V oblasti odborného vzdělávání žákům poskytuje kontakt se špičkovými technologiemi z oblasti zpracování dřeva, strojírenství, informačních a komunikačních technologií a uměleckých řemesel. Výhodou je, že je vzdělávání doplněno kontaktem s praxí v rámci odborných exkurzí a praktickým vyučováním organizovaným formou odborného rozvoje ve firmách regionu.