Provozní řád
(§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)
 
I. Údaje o zařízení 

 • Název: Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
 • Sídlo: Krnov, Soukenická 2458/21C
 • Telefon: 554 637 151
 • IČO: 00846279
 • Ředitel: Ing. Aleš Zouhar
 • Statutární zástupce: Ing. Hana Balonová
 • Zřizovatel: Moravskoslezský kraj

 
II. Popis školy

 • Typ školy: Střední odborná škola
 • Kapacita žáků: 490
 • Podmínky pro vyučování (velikost učeben): 

10 učeben do kapacity 30 žáků
učebna 206 (56,7 m2), učebna 219 (47 m2), učebna 307 (90,7 m2), 
učebna 311 (90,4 m2), učebna 312 (91,5 m2), učebna 405 (89,7 m2),
učebna 408 (90 m2), učebna 412 (91 m2), učebna 416 (86 m2), 
učebna 421 (60,5 m2)
2 učebny do kapacity 20 žáků
učebna 217 (28,9 m2), učebna 420 (28,8 m2)
5 odborných učeben
učebna 103 (35,2 m2), učebna 209 (32,8 m2), učebna 210 (51,6 m2)
učebna 212 (68 m2), učebna 413 (73,4 m2)

 • Počet žáků ve třídě: 

V souladu s vyhláškou č. 13/2005 Sb.

 • Zařazení žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním:

V souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 • Počet dojíždějících žáků, vzdálenost, časové údaje:

Počet je aktualizován dle daného školního roku, dojíždění žáků je z maximální vzdálenosti 60 km, žáci používají vlak, autobus a soukromé dopravní prostředky, dostupnost do 2 hod. 

 • Podmínky pro tělovýchovnou činnost, počet a kapacita tělocvičen, vybavení tělocvičen:

1 cvičebna pro 1 třídu
Výuka tělesné výchovy se uskutečňuje ve cvičebně, která vyhovuje stavebnětechnickým podmínkám vyhlášky c. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, v platném znění. V cvičebně jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. Otevírání ventilačních oken zajištěno. Podlaha je natřena protiskluzovým nátěrem. Stěny a tělesa topení jsou zabezpečeny tak, aby nebylo ohroženo zdraví žáku. K cvičebně patří nářaďovna, šatna pro převlékání, WC, umývárna a sprchy zajištěny na podlaží. Je kompletně vybavena potřebným sportovním nářadím. 

 • Požadavky na šatny, umývárny, hygienická zařízení, kapacita, vybavení:

Prostorové podmínky chodeb, šaten, počet šaten a hygienických zařízení
odpovídá požadavkům vyhlášky c. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, v platném znění, a vyhlášky c. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.
Žáci využívají 9 šatních kójí s kapacitou 30 žáků/1 kóje a 102 šatních skříněk (1 skříňka na 2 osoby). Šatní kóje jsou vybaveny lavicemi a věšáky. V každém podlaží jsou hygienická zařízení, zvlášť pro dívky a chlapce. Všechna hygienická zařízení jsou vybavena mýdlem v dávkovači a teplovzdušným sušičem. Ve všech hygienických zařízeních je vždy k dispozici toaletní papír, na WC dívek jsou umístěny kryté nášlapné odpadkové koše. Ve všech výukových prostorách je umístěno alespoň jedno umyvadlo s výtokem pitné vody. 

 • Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy, druhy aktivity a její časové zařazení:

Budova je předně využívána pro hlavní činnost školy tj. uskutečňování vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů, druhotně pro doplňkovou činnost uvedenou ve zřizovací listině školy, tj. např. kurzy, školení, vzdělávací akce, pronájem majetku, sportovní činnosti, kovovýroba apod., časově vše přizpůsobené hlavní činnosti.
 

III. Organizace vyučování 

Teoretické vyučování:

 • Začátek vyučování:  

V 8.00 hod., výjimečně v 7.00 hod. 

 • Ukončení vyučování: 

Nejpozději v 16.30 hod.

 • Nejvyšší počet povinných předmětů v jednom dni:  

7 hodin, výjimečně 8 hodin s polední přestávkou. 

 • Délka vyučovací hodiny:  45 min.  
 • Přestávky: 

Po 1. vyučovací hodině 5 min. po druhé vyučovací hodině 20 min. a dále 10 min. po každé hodině, délka polední přestávky je nejméně 30 minut. 

Praktické vyučování:

Odborný výcvik:

 • Počet hodin v jednom vyučovacím dnu:  

1. ročníky nejvýše 6 hod., ve 2., 3. a 4. ročnících nejvýše 8 hod. 

 • Trvání jedné vyučovací hodiny: 60 min. 
 • Začátek výuky:

1. ročníky v 7 hod., 2., 3. a 4. ročník nejdříve v 6 hod. 

 • Ukončení odpolední výuky:  

1. ročníky nejpozději do 20 hod., 2., 3. a 4. ročníků do 22 hod. 

 • Doba pro odpočinek: 

Alespoň 12 hod. mezi koncem jednoho vyučovacího dne a začátkem následujícího. 

 • Přestávka:  

Podle platného rozvrhu, po 2. hodině odborného výcviku zpravidla 25 min. 

 • Počty žáků ve skupině podle zvl. předpisu: 

Obráběč kovů – 12 žáků
Truhlář – 12 žáků
Mechanik seřizovač – 12 žáků
Uměleckořemeslné zpracování dřeva  - 6 žáků
Uměleckořemeslné zpracování textilu – 6 žáků 

Odborná praxe: 

 • Zařazení odborné praxe v délce 1. měsíce (2. a 3. ročník) u těchto oborů vzdělání:

Informační technologie, Mechanik seřizovač, Uměleckořemeslné zpracování textilu, Uměleckořemeslné zpracování dřeva

 • Zařazení odborné praxe v délce 14. dnů (1. ročník) u těchto oborů vzdělání:

Podnikání

Praktické vyučování na pracovištích fyzických a právnických osob se koná na základě smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování uzavřené mezi školou a fyzickou a právnickou osobou v souladu s § 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb. Ve smlouvě je vždy stanoven druh činností, které žáci při praktickém vyučování budou vykonávat, místo konání praktického vyučování, časový rozvrh praktického vyučování, jeho délka a den jeho zahájení, počet žáků, kteří se zúčastňují praktického vyučování, způsob dopravy žáků do místa výkonu praktického vyučování, opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při praktickém vyučování, včetně ochranných opatření, která musí být přijata, zejména s uvedením osobních ochranných pracovních prostředků a k zajištění hygienických podmínek při praktickém vyučování, podmínky spolupráce pověřeného zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy a pověřeného zaměstnance fyzické nebo právnické osoby při organizaci a řízení praktického vyučování na pracovištích fyzických nebo právnických osob a požadavky pro výkon činnosti pověřených zaměstnanců této fyzické nebo právnické osoby – instruktorů. 

 • Stravování:

Způsob stravování:  
Žáci se stravují ve smluvním stravovacím zařízení Střední školy automobilní, Krnov, příspěvkové organizace, Opavská 49, Krnov za podmínek stanovených jejich provozním řádem. 

 • Pitný režim:

Je zajištěn pitnou vodou z místního vodovodu, nápoje je možné zakoupit v bufetu školy. 

 • Pohybová výchova:  

V průběhu vyučování jsou zařazovány hodiny tělesné výchovy v rozsahu stanoveném RVP pokud možno rovnoměrně rozdělené do čtrnáctidenního rozvrhu hodin. 

 • Režim práce s počítačem:

Na počítačových pracovištích je klávesnice při trvalé práci oddělena od obrazovky, aby umožnila zvolit nejvhodnější pracovní polohu. Volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou klávesnice umožnuje opření rukou i zápěstí. Povrch klávesnice je matný, aby na něm nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí. Rozměry desky stolu jsou zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení. Deska pracovního stolu a dalšího zařízení je matná, aby na nich nevznikaly reflexy. Písemnosti jsou umísťovány co nejblíže k obrazovce, aby pohyby hlavy a očí byly omezeny na minimum. 
 
V průběhu vyučování jsou zařazovány hodiny práce s počítačem v rozsahu stanoveném RVP pokud možno rovnoměrně rozdělené do čtrnáctidenního rozvrhu hodin, ve všech oborech je maximální počet hodin práce na PC v jednom sledu max. 2. hod. u oboru vzdělání Informační technologie max. 4. hod. 

 • Dodržování psychohygienických zásad:    

Časové rozložení výuky, sestava rozvrhu a režim dne zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání se stanoví podle požadavků zvláštního právního předpisu (školský zákon) s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých předmětů. Při výuce se dbá na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla, střídáním žáků v lavicích, zařazováním relaxačních aktivit do vyučovacích hodin.
 

IV. Další požadavky

 • Výchova ke zdravému životnímu stylu:

Zpracována v plánech školy (školní strategie prevence, minimální preventivní program, traumatologický plán, organizace školního roku), účast formou soutěží a projektů. 

 • Školní řád: 

Poslední schválené vydání na sekretariátě školy a webových stránkách školy. 

 • Evidence a registrace úrazů:  

Je prováděna v souladu s platnou legislativou pracovníkem sekretariátu školy, který vede knihu úrazů, vyhotovuje záznamy o úrazech a odesílá je ČŠI, popř. IBP.  

 • Lékárničky první pomoci jsou umístěny na jednotlivých pracovištích:

- místnost č. 106
- místnost č. 107
- místnost č. 113
- místnost č. 163
- místnost. č. 202
- místnost. č. 207 
- místnost. č. 208
- místnost. č. 211
- místnost. č. 268
- místnost. č. 305
- místnost. č. 314
- místnost. č. 403
 
Telefonní seznamy s čísly pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění jsou umístěny u vchodu do jednotlivých podlaží školy.
 
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků při praktické výuce a jejich používání upravuje příslušná směrnice, která je k dispozici v kanceláři ZŘHNČ místnost č. 303. 
 

V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

 • Teplota vzduchu:  

Teplota v učebnách, odborných pracovištích, dílnách a dalších místnostech určených k trvalé činnosti je zajištována centrálním teplovodním vytápěním s automatickou regulací v rozsahu 20°až 22°C, v tělocvičně je teplota zajišťována na minimální úrovni 18°C. Proti pronikání slunečního záření jsou okna místností vybavena žaluziemi.
 
Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalou činností je zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměry měří teplotu s přesností +- 0,5°C. 

 • Zastavení provozu školy:  

Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu žáku ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16°C je provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven. 

 • Větrání:  

Provádí se spodními výklopnými díly oken. Větrání se provádí o přestávkách mezi vyučovacími hodinami. 

 • Osvětlení:

Denní osvětlení:  

V prostorách určených k trvalé činnosti žáků, jakož i v prostorách, kde se střídá krátkodobá činnost tak, že celková doba má trvalý charakter, je zajištěno vyhovující denní osvětlení. Za trvalou činnost se považuje činnost v délce 4 a více hodin.

Směr osvětlení:  

Převažuje směr osvětlení zleva a při různorodé orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora.

Stínící prvky před okny: 

V každé učebně je stínění zabezpečeno žaluziemi.

Sdružené osvětlení:   

Při nedostatečném denním osvětlení v případě nepříznivých klimatických podmínek je denní osvětlení a doplněno umělým osvětlením i během dne. 

Osvětlení tabule:  

Pro tabule je zabudováno místní osvětlení jako součástí celkového osvětlení. 

Ochrana před oslněním:  

Je zajištěna zařízením pro regulaci denního osvětlení – žaluziemi. 

 • Obrazovky:  

Úroveň denního i umělého osvětlení prostor se zobrazovacími jednotkami je v souladu s normovými hodnotami a požadavky.
Pracoviště u zobrazovacích jednotek jsou umístěna tak, aby žáci nebyli oslňováni jasem osvětlovacích otvorů a ani se jim tyto otvory nezrcadlily na zobrazovací jednotce. Svítidla jsou vhodně rozmístěna tak a mají takové rozložení jasů a úhly clonění, aby se nezrcadlila na zobrazovací jednotce a nedocházelo ke ztížení zrakového úkolu.
Vzdálenost očí od zobrazovací jednotky je nejméně 0,5 m od horního okraje zobrazovací jednotky ve výši očí. U pracovišť se zobrazovacími jednotkami je pro zachování dobrých podmínek vidění, zrakové pohody i vyhovující pracovní polohy zajištěna pro všechny uživatele možnost úprav pracovního místa podle jejich individuálních potřeb (zejména podle tělesné výšky a prováděných činností) a regulace denního osvětlení. Na obrazovce zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat kmitání, plavání či poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně. Jas a kontrast mezi znaky a pozadím na obrazovce musí být snadno regulovatelný i vzhledem k okolním podmínkám. Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí, natáčení a naklánění podle potřeby uživatele.
 

VI. Zásobování pitnou vodou

 • Zdroj a kapacitní hledisko:

Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu v objemu, který odpovídá požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění.
Kontrolu pitné vody provádí správce veřejného vodovodu.
Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umyvadlo s výtokem pitné vody, všude je studená a výjimečně, dle povahy učebny, i teplá voda.
 

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

 • Způsob a četnost úklidu a čištění:

Denní úklid:

a) setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, 
b) dvakrát denně setření navlhko: schody a schodiště, v případě potřeby častěji,
c) vynášení odpadků ve třídách, kabinetech, kancelářích a na sociálních zařízení,
d) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech, pisoárových mušlí, v případě potřeby častěji,
e) úklid zrcadel a skleněných výplní u dveří. 

Týdenní, celkový úklid:

Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, jedenkrát ročně umytí oken včetně rámů a krytů svítidel, v případě potřeby častěji. Jedenkrát ročně zpravidla o velkých prázdninách generální úklid všech prostor školy (mytí obložení, stropů, žaluzií, dveří).
Pravidelně je prováděna údržba nuceného větrání a čištění vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.

Způsob a četnost dezinfekce a deratizace:

Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných.

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:

Pevné odpadky jsou ukládány do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.
 

VIII. Jiné

 • Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné):  

 
Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.

Zpracoval: Ing. Aleš Zouhar 
Platnost: 1. 4. 2016
Projednáno: 30. 3. 2016