Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ II

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa 

Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Investiční priorita 

IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015020

Specifický cíl 

SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC 5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Název výzvy 

Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR. Tato výzva (č. 02_18_065) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy. 

Anotace projektu

Cílem výzvy je podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty) formou projektů zjednodušeného vykazování.
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků
a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT
a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
 

Financování projektu

Zdroj financování projektu    Výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu  970 053,00
Celková přiznaná dotace z rozpočtu (100 %)  970 053,00
z toho   
z Evropského sociálního fondu     824 545,05  (85%)
ze státního rozpočtu             145 507,95  (15%)

Doba realizace projektu

09/2019 – 08/2021

Kontaktní osoba

Ing. Aleš Zouhar

  • ředitel školy
  • tel.: 554 637 150, 554 637 151 
  • e-mail:  info@sspkrnov.cz