Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I

Operační program

02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa 

02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Investiční priorita 

02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání

Číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006920

Specifický cíl 

02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích; 02.3.68.5 Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Číslo a název tematického cíle

TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Název výzvy 

Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Financování projektu

Zdroj financování projektu    Výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu  875 526,00
Celková přiznaná dotace z rozpočtu (100 %)  875 526,00
z toho   
z Evropského sociálního fondu     744 197,09  (85%)
ze státního rozpočtu             131 328,91  (15%)

Doba realizace projektu

09/2017 – 08/2019

Kontaktní osoba

Ing. Aleš Zouhar

  • ředitel školy
  • tel.: 554 637 150, 554 637 151 
  • fax: 554 637 152
  • e-mail:  info@sspkrnov.cz