Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP)

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

SC2 –Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

SC4 –Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků

SC5 –Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Aktivity projektu

Povinné aktivity projektu:

1. Řízení  projektu

2. Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů 

 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • Podpora  polytechnického  vzdělávání  (přírodovědné,  technické  a  environmentální vzdělávání)
 • Digitální kompetence
 • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli
 • Rozvoj kariérového poradenství
 • Podpora rozvoje gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost
 • Rozvoj škol jako center celoživotního učení.

Povinně volitelné aktivity projektu:

3. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

4. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

Volitelné aktivity:

5. Implementace plánovaných aktivit knaplnění nepovinných témat krajských akčních plánů

6. Zvýšení  kvality  vzdělávání  ve  středních  školách  připravujících  kvýkonu  regulované profese pedagogického pracovníka

7. Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů

 • Podaktivita  7a:  Zahraniční  mobility  pedagogických  pracovníků  škol  a  školských  poradenských zařízení
 • Podaktivita 7b: Zapojení odborníka zpraxe do výuky na SŠ/VOŠ
 • Podaktivita 7c: Tandemová výuka na SŠ/VOŠ
 • Podaktivita 7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Podaktivita 7e: Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů
 • Podaktivita 7f: Personální podpora –Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • Podaktivita 7g: Personální podpora –Školní kariérový poradce

Partneři projektu

Projekt OKAP II je realizován Moravskoslezským krajem ve spolupráci s 96 partnerskými organizacemi, převážně SŠ, ZŠ, SVČ, ale rovněž Ostravskou univerzitou, Vysokou školou báňskou, Dolní oblastí Vítkovice, Mensou České republiky a dalšími vzdělávacími institucemi.

Doba realizace

červenec 2021 - listopad 2023

Informace k projektu

Mgr. Jan Šindelka
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 630
e-mail: jan.sindelka@msk.cz

Ing. Andrea Nytrová
odborný garant projektu
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 637
e-mail: andrea.nytrova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu Výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 451.164.500
Dotace EU 383.898.250
Podíl poskytnuté dotace EU 85 %
Státní rozpočet 45.116.450
Podíl poskytnuté dotace SR 10%
Spolufinancování kraje 22.558.225
Podíl poskytnuté dotace kraje 5%

Finanční příspěvek pro Partnera činí max. 7.161.352,30 Kč 

Zapojení školy do projektu

O - Zvyšování kvality absolventů středních odborných škol:

 • KA O2 - Vzdělávání pedagogů – zaměření na osobnostní rozvoj a pedagogiku
 • KA O3 - Vzdělávání učitelů - odbornost
 • KA O5a - Centra praktického vyučování (Centrum měřící techniky)
 • KA O6 - Učitel ve firmě (Šablona Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatele)
 • KA O7 - Žák ve firmě
 • KA O8 - Firma ve škole
 • KA O9 - Souteže a přehlídky odborných dovedností žáků (Soutěž Kovo Junior, Soutěž Škola Auto)
 • KA O10 - Podpora efektivních forem vzdělávání (O10c Šablona Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem)

KA - Podpora kariérového poradenství:

 • KA K4 - Motivační workshop pro žáky 1.ročníků
 • KA K9 - Šablona: Personální podpora - Školní kariérový poradce

P - Podpora polytechnického vzdělávaní:

 • KA P3 - Spolupráce se ZŠ/MŠ - sdílení učeben/dílen/laboratoří
 • KA P4 - Dovednostní workshopy včetně spolupráce se zaměstnavateli
 • KA P5 - Projektové dny / výjezdy žáků / odborné exkurze (Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, MSV Brno, Továrny Moravy, Hyundai Nošovice, ZOO Ostrava)
 • KA P6 - Odborné technické kroužky pro žáky SŠ (Technický kroužek)

Rozvoj výuky cizích jazyků:    

 • KA J1 - Mezinárodní spolupráce odborných škol - eTwinning
 • KA J2 - Prezentiáda
 • KA J3a - Výjezdy žáků ke Dnům ve firmách (Škoda Auto Mladá Boleslav)
 • KA J4 - Kroužky cizího jazyka
 • KA J6 - Šablona: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti:

 • KA G1 - Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků (Matematika v praxi, Čtenářská a kulturní gramotnost)
 • KA G1a - Výjezdy žáků ke kroužkům (Zábavný vědecký park Brno)
 • KA G2 - Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání
 • KA G6 - Šablona: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Seznam spolupracujících ZŠ

 1. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov
 2. Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, okres Bruntál, příspěvková organizace, Smetanův okruh 24/4, 794 01 Krnov
 3. Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace, Žižkova 3, 794 01 Krnov
 4. Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál, příspěvková organizace, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice

Seznam spolupracujících firem

 1. Bašista strojírenská výroba, Chářovská 1135/82a, 794 01 Krnov 
 2. Elfe s.r.o., Chářovská 920/120, 794 01 Krnov 

Kontakty na členy realizačního týmu

Ing. Aleš Zouhar
hlavní koordinátor a metodik aktivit
tel.: 554 637 150
e-mail: ales.zouhar@sspkrnov.cz

Ing. Pavlína Balcárková
koordinátor investic a vybavení
tel.: 552 302 232
e-mail: pavlina.balcarkova@sspkrnov.cz

Martin Jargaš
odborný garant klíčových aktivit - O
tel.: 554 637 156
e-mail: martin.jargas@sspkrnov.cz

Mgr. Jana Mayerová
odborný garant klíčových aktivit - K
tel.: 552 304 086
e-mail: jana.mayerova@sspkrnov.cz

PhDr. Tomáš Kratochvíl
odborný garant klíčových aktivit - K
tel.: 554 637 161
e-mail: tomas.kratochvil@sspkrnov.cz

Ing. Jana Stambolidisová
odborný garant klíčových aktivit - P
tel.: 554 637 187
e-mail: jana.stambolidisova@sspkrnov.cz

Mgr. Jan Šamárek
odborný garant klíčových aktivit - P a G
tel.: 552 304 088
e-mail: jan.samarek@sspkrnov.cz

Ing. Josef Odstrčil
odborný garant klíčových aktivit - G
tel.: 552 304 078
e-mail: josef.odstrcil@sspkrnov.cz

Ing. Hana Balonová
odborný garant klíčových aktivit - J
tel.: 554 637 152
e-mail: hana.balonova@sspkrnov.cz