Inovativní škola SŠP Krnov

Operační program

Operační program Jan Amos Komenský

Cíl politiky 

4

Priorita 

2 - vzdělávání

Číslo projektu

CZ.02.02.XX/00/22_003/0003695

Specifický cíl 

SC 2.2 Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy

SC 2.3 Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od
předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

Název výzvy 

Výzva č. 02_22_003 s názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I

Anotace projektu

Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Financování projektu

Zdroj financování projektu    Výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu  1 632 124,00
z toho   
z Evropského sociálního fondu     1 252 410,35
ze státního rozpočtu             379 713,65

Doba realizace projektu

09/2023 – 01/2026

Kontaktní osoba

Ing. Aleš Zouhar

  • ředitel školy
  • tel.: 554 637 150, 554 637 151 
  • e-mail:  info@sspkrnov.cz