Centra technického vzdělávání na Bruntálsku

Operační program

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/02.00218

Cíl projektu

Cílem projektu je zkvalitnit podmínky pro výuku žáků na středních odborných školách a odborných učilištích technického zaměření na Bruntálsku a zvýšit tak počet kvalitně připravených absolventů těchto škol s ohledem na požadavky zaměstnavatelů na trhu práce. Dále si klade za cíl vytvořit vzdělávací komplex s nabídkou širokého spektra technicky orientovaných vzdělávacích programů, který by pokryl okres Bruntál. Pro tyto cíle budou využity prostorové, materiální a personální kapacity stávajících středních škol. Celkem šest škol bude vybaveno dle stávajících potřeb autodoprávarenskou, strojírenskou technikou, klasickými obráběcími stroji, obráběcími stroji CNC, svařovací technikou a didaktickými pomůckami.

Popis konečného stavu

Jednotlivá centra budou vybavena moderními stroji a souvisejícím vybavením odpovídající úrovně technického a technologického vývoje, s ohledem na požadavky zaměstnavatelů.

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu je vytvoření 6 center technického vzdělávání na Bruntálsku, a to ve školách v Bruntále, Krnově, Městě Albrechtice a Rýmařově. Centra budou pokrývat potřebu počátečního vzdělávání v oblastech:¬

 • svařování
 • obrábění kovů
 • CNC programování
 • CAD/CAM
 • autotronika
 • automechanika

Zapojené školy

 • Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace
 • Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace
 • Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
 • Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace
 • Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace
 • Střední škola řemesel, Bruntál, příspěvková organizace

Financování projektu

Zdroj financování projektu   Výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 58.270.619,28
Způsobilé výdaje projektu 55.163.102,01
- přiznaná dotace z rozpočtu RR (92,5 %) 51.025.869,36
- podíl kraje (7,5 %)   4.137.232,65
Nezpůsobilé výdaje projektu   3.107.517,27

Doba realizace projektu

03/2009 - 12/2011

Manažer projektu

Ing. Marie Burianová

 • Odbor evropských projektů
 • Tel. 595 622 969  595 622 969 BEZPLATNĚ 
 • Fax.: 595 622 427
 • e-mail:  marie.burianova@kr-moravskoslezsky.cz