Organizace školního roku

Pravidelná činnost:

 • Taneční kurzy
  T: po dohodě s SVČ Méďa Krnov
 • Autoškola
  T: po dohodě
 • Svářečské kurzy
  T: po dohodě
 • Zájmová činnost
  T: září 2018 - červen 2019

Nepravidelná činnost:

ZÁŘÍ:

 • Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitních zkoušek určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.
  T: 1. 9. 2018
 • Zahájení školního roku
  1. ročník denního studia v 10.00 hod.
  1. ročník nástavbového studia v 9.00 hod.
  ostatní ročníky denního studia v 8.00 hod.
  T: 3. 9. 2018
 • Třídní schůzky - rodiče 1. ročníků (viz zahájení školního roku)
  T: 3. 9. 2018
 • Seznámení žáků 1. ročníků a jejich rodičů se školním řádem, BOZP a PO, opakované seznámení žáků vyšších ročníků s řádem školy, vnitřním řádem DM, provozními řády a dalšími platnými předpisy
  T: 3. - 4. 9. 2018
 • Kontrola splnění povinné školní docházky a výučních listů u nově přijatých žáků
  T: 3. 9. 2018
 • Adaptační kurzy
  T: září 2018
 • Písemná část závěrečné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky 3. B
  T: 3. 9. 2018, 8.00 hod.
 • Didaktické testy a písemné práce společné části se konají ve spádových školách v pracovní dny
  T: 3. - 7. 9. 2018
 • Burza učebnic
  T: 4. 9. 2018
 • Začátek pravidelného vyučování
  T: 5. 9. 2018
 • Praktická část závěrečné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky 3. B
  T: 4. 9. 2018 – 6. 9. 2018, 6.15 (TR), 4. 9. 2017 – 6. 9. 2018, 6.00 hod. (OK)
 • Oznámení výsledků písemné a praktické části 3. B
  T: 7. 9. 2018
 • Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel kmenové školy zpřístupní žákům.
  T: 11. 9. 2018
 • Centrum zpřístupní výsledky písemných prací z cizího jazyka řediteli školy do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací z cizího jazyka žáků příslušné třídy. Ředitel kmenové školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka žákům.
  T: viz text
 • Centrum zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka řediteli školy. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání.
  T: viz text
 • Centrum zpřístupní Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka. Ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.
  T: viz text
 • Ústní část závěrečné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky 3. B
  T: 14. 9. 2018
 • Závěrečný termín pro odevzdání žádosti o zapůjčení knih soc. potřebným
  T: 14. 9. 2018
 • Oznámení o zahájení zájmové činnosti
  T: 14. 9. 2018
 • Rozhodnutí o uvolnění z tělesné výchovy
  T: do 14. 9. 2018
 • Evropský den jazyků (významný den)
  T: 26. 9. 2018
 • Den české státnosti (státní svátek)
  T: 28. 9. 2018, pátek
 • Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy v souladu s katalogem požadavků stanoví a zpřístupní žákům do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam nejméně 60 literárních děl. Školní seznam je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po jeho zpřístupnění žákům
  T: 28. 9. 2018

ŘÍJEN:

 • Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
  T: 1. 10. – 5. 10. 2018
 • Školská rada místnost č. 306
  T: 11. 10. 2018 v 15.00 hod.
 • Návštěva výstav Gaudeamus Brno – 4. E, 4. U, 2. P
  T: dle data pořádání (23. 10. 2018 – 26. 10. 2018)
 • Den vzniku samostatného českého státu (státní svátek)
  T: 28. 10. 2018, neděle
 • Podzimní prázdniny
  T: 29. a 30. 10. 2018, pondělí, úterý
 • Stanovení oborů vzdělání a forem vzdělávání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení s talentovou zkouškou
  T: do 31. 10. 2018
 • Ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům témata pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků, témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období
  T: 31. 10. 2018

LISTOPAD:

 • Den otevřených dveří
  T: 7. 11. 2018 od 14:30 do 17:00
 • Den válečných veteránů (významný den ČR) 
  T: 11. 11. 2018
 • Pedagogická rada - 1. čtvrtletí
  T: 14. 11. 2018
 • Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)
  T: 17. 11. 2017, sobota
 • Informativní schůze s rodiči
  T: 21. 11. 2018
 • Vyhlášení jednotných kritérií pro přijímání do UŘ
  T: 30. 11. 2018
 • Ukončení přijímání přihlášek do UŘ
  T: 30. 11. 2018

PROSINEC:

 • Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku řediteli školy
  T: do 1. 12. 2018
 • Ředitel školy předá přihlášku k maturitě pro jarní termín prostřednictvím informačního systému Centra údaje podle odstavců 2 až 4
  T: podle platných předpisů
 • Žák obdrží kopii své přihlášky z informačního systému Centra potvrzenou ředitelem školy nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5 a podpisem stvrdí správnost údajů v ní obsažených
  T: podle platných předpisů
 • Písemná část závěrečné zkoušky a opravných závěrečných zkoušek 3. B
  T: 3. 12. 2018
 • Praktická část závěrečné zkoušky a opravných závěrečných zkoušek 3. B
  T: 4. - 6. 12. 2018
 • Oznámení výsledku praktické části závěrečné zkoušky a opravných závěrečných zkoušek 3. B
  T: 7. 12. 2018
 • Ústní část závěrečné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky 3. B
  T: 14. 12. 2018
 • Odeslání pozvánek k talentovým zkouškám
  T: 14. 12. 2018
 • Vánoční prázdniny
  T: 22. 12. 2018 - 3. 1. 2019, sobota, středa

LEDEN:

 • Den obnovy samostatného českého státu (státní svátek)
  T: 1. 1. 2019
 • Zahájení vyučování v novém roce
  T: 3. 1. 2019, čtvrtek
 • Talentové zkoušky 1. termín
  T: 8. 1. 2019, úterý
 • Talentové zkoušky 2. termín
  T: 9. 1. 2019, středa
 • Preventivní prohlídka – truhláři 2. a 3. ročník
  T: leden 2019
 • Nejzazší termín pro sdělení výsledku talentové zkoušky do UŘ 
  T: 18. 1. 2019
 • Den otevřených dveří
  T: 23. 1. 2019 od 14:30 do 17:00
 • Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti (významný den ČR)
  T: 27. 1. 2019
 • Pedagogická rada - 1. pololetí
  T: 28. 1. 2019, pondělí
 • Ukončení vyučování v 1. pololetí, výdej vysvědčení
  T: 31. 1. 2019, čtvrtek
 • Stanovení jednotných kritérií pro příslušné kolo přijímacího řízení
  T: do 31. 1. 2019

ÚNOR:

 • Jednodenní pololetní prázdniny
  T: 1. 2. 2019, pátek
 • Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí uchazečů do UŘ v období od 5. února do 15. února 
  T: 5. 2. 2019
 • Ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají v kmenových školách. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a zkoušky profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.
  T: 28. 2. 2019

BŘEZEN:

 • Termín pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na první kolo přijímacího řízení 
  T: 1. 3. 2019, pátek
 • Exkurze MOBITEX Brno – pro UŘZT, truhláře a čalouníky
  T: dle data konání akce (27. 2. – 2. 3. 2019)
 • Jarní prázdniny
  T: 4. 3. - 10. 3. 2019, pondělí, pátek
 • Odborná exkurze AMPER 2019 BRNO
  T: 19. 3. – 22. 3. 2019
 • Třídní učitelé závěrečných maturitních ročníků prokazatelně seznámí žáky s platnými předpisy – zákon, vyhláška a organizací MZ
  T: 29. 3. 2019
 • Jmenování maturitních komisí
  T: do 29. 3. 2019
 • Ze školního seznamu literárních děl žák připraví a odevzdá vlastní seznam 20 literárních děl jarní zkušební období.
  T: do 29. 3. 2019
 • Odeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
  T: do 29. 3. 2019

DUBEN:

 • Pedagogická rada - 4. U
  T: 3. 4. 2019
 • Pedagogická rada - 3. čtvrtletí
  T: 10. 4. 2019
 • Informativní schůze s rodiči
  T: 17. 4. 2019
 • Velikonoční prázdniny
  T: 18. 4. - 19. 4. 2019, 22. 4. 2019, čtvrtek, pátek, pondělí
 • Přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení 
  T: duben 2019

KVĚTEN:

 • Svátek práce (státní svátek, významný den ČR)
  T: 1. 5. 2019, středa
 • Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v pracovní dny 
  T: 2. 5. – 15. 5. 2019
 • Květnové povstání českého lidu (významný den ČR)
  T: 5. 5. 2019
 • Den vítězství (státní svátek)
  T: 8. 5. 2019, středa
 • Zveřejnění výsledků didaktických testů.
  T: do 15. 5. 2019, následující den zveřejnění žákům
 • Provozní a odborná praxe 1. P, 2. E, 2. U, 3. E, 3. U
  T: v době ústních maturitních zkoušek
 • Pedagogická rada pro 3. B
  T: 31. 5. 2018 v 7.45 hod., pátek

ČERVEN:

 • Exkurze podle učebních osnov
  T: 1. 6. – 28. 6. 2019
 • Sportovně-turistický kurz
  T: 1. 6. – 23. 6. 2019

Stanovení termínů závěrečných zkoušek pro školní rok 2018/2019:

Obor vzdělání Mechanik seřizovač Obráběč kovů Truhlář
písemná zkouška 3.6.2019 3.6.2019 3.6.2019
praktická zkouška 4.6.-5.6.2019 6.6.-7.6.2019 4.6.-6.6.2019
vyhlášení výsledků 10.6.2019 10.6.2019 7.6.2019
studijní volno 11.6.-14.6.2019 11.6.-14.6.2019 10.6.-13.6.2019
ústní zkoušky 17.6.2019 18.6.2019 14.6.2019

 

 • Centrum zpřístupní protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději do 15. června 2019. Ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.
  T: do 15. 6. 2019
 • Stanovení termínu opravných zkoušek ZZ ředitelem školy a zveřejnění www (§ 5, 47/2005) 
  T: po ZZ
 • Stanovení termínu náhradních zkoušek ZZ zkušební komisí a zveřejnění www (§ 5, 47/2005) po ZZ a písemné oznámení uchazeče o opravnou nebo náhradní ZZ o zvoleném termínu řediteli školy nejpozději 1 měsíc předem
  T: po ZZ
 • Pedagogická rada - 2. pololetí
  T: 24. 6. 2019, 14.30 hod., pondělí
 • Sport, filmové představení, burza učebnic
  T: 25. 6. - 27. 6. 2019
 • Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku řediteli školy nejpozději do
  T: do 25. 6. 2019
 • Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období
 • Den památky obětí komunistického režimu (významný den ČR)
  T: 27. 6. 2019
 • Ředitel školy předá přihlášku k maturitě pro podzimní termín prostřednictvím informačního systému Centra
  T: do 28. 6. 2019
 • Ukončení vyučování ve 2. pololetí, výdej vysvědčení
  T: 28. 6. 2019, pátek

ČERVENEC:

 • Hlavní prázdniny
  T: 1. 7. - 30. 8. 2019, pondělí, pátek
 • Žák obdrží kopii své přihlášky z informačního systému Centra potvrzenou ředitelem školy nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5 a podpisem stvrdí správnost údajů v ní obsažených
  T: do 5. 7. 2019
 • Den slovanských věrozvěstů (státní svátek)
  T: 5. 7. 2019
 • Den upálení Mistra Jana Husa, 600 let od jeho smrti (státní svátek)    
  T: 6. 7. 2019

SRPEN:

 • Opravné zkoušky a doklasifikace    
  T: 26. 8. – 28. 8. 2019