Pravidelná činnost:

 • Taneční kurzy
  T: po dohodě s SVČ Krnov
 • Autoškola a svářečské kurzy
  T: po dohodě
 • Zájmová činnost
  T: září 2021–červen 2022

Nepravidelná činnost:

ZÁŘÍ

 • Zahájení školního roku
  1. ročník denního studia v 10.00 hod.
  1. ročník nástavbového studia v 9.00 hod.
  ostatní ročníky denního studia v 8.00 hod.
  T: 1. 9. 2021
 • Třídní schůzky – rodiče 1. ročníků (viz zahájení školního roku)
  T: 1. 9. 2021
 • Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitních zkoušek určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.
  T: 1. 9. 2021
 • Seznámení žáků 1. ročníků a jejich rodičů se školním řádem, OBP a PO, opakované seznámení žáků vyšších ročníků s řádem školy, vnitřním řádem DM, provozními řády a dalšími platnými předpisy
  T: 2. - 3. 9. 2021
 • Kontrola splnění povinné školní docházky a výučních listů u nově přijatých žáků
  T: 2. 9. 2021
 • Adaptační kurzy – Motivační workshopy
  T: září až říjen 2021
 • Písemná část závěrečné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky 3. ročníků
  T: nevyhlášeno
 • Didaktické testy a písemné práce společné části se konají ve spádových školách v pracovní dny
  T: 1. - 3. 9. 2021
 • Burza učebnic
  T: 2. 9. 2021
 • Začátek pravidelného vyučování
  T: 3. 9. 2021
 • Praktická část závěrečné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky 3. ročníků
  T: 2. 9. 2020 – 6. 9. 2021
 • Oznámení výsledků písemné a praktické části 3. ročníků
  T: 7. 9. 2021
 • Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel kmenové školy zpřístupní žákům.
  T: 10. 9. 2021
 • Centrum zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka řediteli školy. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání.
  T: viz text
 • Centrum zpřístupní Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka. Ředitel školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.
  T: viz text
 • Ústní část závěrečné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky 3. ročníky
  T: 16. 9. 2021
 • Závěrečný termín pro odevzdání žádosti o zapůjčení knih soc. potřebným
  T: 15. 9. 2021
 • Oznámení o zahájení zájmové činnosti
  T: 15. 9. 2021
 • Rozhodnutí o uvolnění z TV
  T: do 15. 9. 2021
 • Evropský den jazyků (významný den, zařadit do výuky)
  T: 26. 9. 2021
 • Den české státnosti (státní svátek)
  T: 28. 9. 2021, úterý
 • Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy v souladu s katalogem požadavků stanoví a zpřístupní žákům do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam nejméně 60 literárních děl. Školní seznam je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po jeho zpřístupnění žákům
  T: 30. 9. 2021

ŘÍJEN

 • Školská rada místnost č. 306
  T: 14. 10. 2021 v 15.00 hod.
 • Návštěva výstav Gaudeamus Brno – závěrečné ročníky
  T: dle data pořádání (2. 11. 2021 – 5. 11. 2021)
 • Den vzniku samostatného českého státu (státní svátek)
  T: 28. 10. 2021, čtvrtek
 • Podzimní prázdniny
  T: 27. a 29. 10. 2021, středa, pátek
 • Stanovení oborů vzdělání a forem vzdělávání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení s talentovou zkouškou
  T: do 31. 10. 2021
 • Ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům témata pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků, témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období
  T: 31. 10. 2021

LISTOPAD

 • Návštěva výstav Gaudeamus Brno – závěrečné ročníky
  T: dle data pořádání (2. 11. 2021 – 5. 11. 2021)
 • Den otevřených dveří
  T: 10. 11. 2021 od 14:30 do 17:00
 • Pedagogická rada - 1. čtvrtletí
  T: 16. 11. 2021, úterý
 • Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)
  T: 17. 11. 2021, středa
 • Informativní schůze s rodiči
  T: 24. 11. 2021
 • Ukončení přijímání přihlášek do UŘ
  T: 30. 11. 2021

PROSINEC

 • Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku řediteli školy
  T: do 1. 12. 2021
 • Žák obdrží kopii své přihlášky z informačního systému Centra potvrzenou ředitelem školy nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5 a podpisem stvrdí správnost údajů v ní obsažených
  T: podle platných předpisů
 • Písemná část závěrečné zkoušky a opravných závěrečných zkoušek 3. ročníků
  T: zrušeno
 • Praktická část závěrečné zkoušky a opravných závěrečných zkoušek 3. ročníků
  T: 1. - 3. 12. 2021
 • Oznámení výsledku praktické části závěrečné zkoušky a opravných závěrečných zkoušek 3. ročníků
  T: 6. 12. 2021
 • Ústní část závěrečné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky 3. ročníků
  T: 13. 12. 2021
 • Odeslání pozvánek k talentovým zkouškám
  T: 13. 12. 2021
 • Vánoční prázdniny
  T: 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022, čtvrtek, neděle

LEDEN

 • Den obnovy samostatného českého státu (státní svátek)
  T: 1. 1. 2022
 • Zahájení vyučování v novém roce
  T: 3. 1. 2022, pondělí
 • Talentové zkoušky 1. termín
  T: 5. 1. 2022, středa
 • Talentové zkoušky 2. termín
  T: 6. 1. 2022, čtvrtek
 • Nejzazší termín pro sdělení výsledku talentové zkoušky do UŘ
  T: 20. 1. 2022
 • Den otevřených dveří
  T: 19. 1. 2022, středa od 14:30 do 17:00
 • Pedagogická rada - 1. pololetí
  T: 26. 1. 2022, středa
 • Stanovení jednotných kritérií pro příslušné kolo přijímacího řízení
  T: do 31. 1. 2022
 • Ukončení vyučování v 1. pololetí, výdej výpisu vysvědčení
  T: 31. 1. 2022, pondělí

ÚNOR

 • Jednodenní pololetní prázdniny
  T: 4. 2. 2022, pátek
 • Jarní prázdniny
 • T: 14. 2. - 18. 2. 2022, pondělí, pátek
 • Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí uchazečů do UŘ v období od 5. února do 15. února
  T: 7. 2. 2022, pondělí
 • Jednání výchovných komisí se zákonnými zástupci žáků
  T: 9. 2. 2022

BŘEZEN

 • Termín pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na první kolo přijímacího řízení
  T: 1. 3. 2022, úterý
 • Ze školního seznamu literárních děl žák připraví a odevzdá vlastní seznam 20 literárních děl jarní zkušební období.
  T: do 31. 3. 2022
 • Odeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
  T: do 31. 3. 2022

DUBEN

 • Velikonoční prázdniny
  T: 14. 4. - 18. 4. 2022, čtvrtek, pátek, pondělí
 • Pedagogická rada - 3. čtvrtletí
  T: 20. 4. 2022, středa
 • Informativní schůze s rodiči
  T: 27. 4. 2022, středa
 • Přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení
  T: duben 2022

KVĚTEN

 • Svátek práce (státní svátek, významný den ČR)
  T: 1. 5. 2022, neděle
 • Didaktické testy společné části a písemné práce profilové části se konají v pracovní dny
  T: květen 2022
 • Den vítězství (státní svátek)
  T: 8. 5. 2022, neděle
 • Provozní a odborná praxe
  T: v době ústních maturitních zkoušek

ČERVEN

 • Exkurze podle učebních osnov
  T: 1. 6. – 29. 6. 2022
 • Sportovně-turistický kurz
  T: 1. 6. – 29. 6. 2022
 • Pedagogická rada pro 3. ročníky konající závěrečnou zkoušku
  T: 3. 6. 2022, pátek
 • Ukončení vyučování 3. ročníků konající závěrečné zkoušky, výdej vysvědčení
  T: 3. 6. 2022, pátek
 • Písemná zkouška 3. ročníků, opravná písemná zkouška
  T: 6. 6. 2022, pondělí
 • Praktické zkoušky 3. ročníků, opravná praktická zkouška
  T: 7. 6. - 10. 6. 2022, úterý až pátek
 • Oznámení hodnocení výsledků písemné a praktické zkoušky žákům 3.ročníků
  T: 13. 6. 2022, pondělí
 • Studijní volno 3. ročníků
  T: 14. 6. - 17. 6. 2022, úterý až pátek
 • Ústní zkoušky 3. ročníků
  T: 20. 6. – 24. 6. 2022, pondělí až pátek
 • Pedagogická rada - 2. pololetí
  T: 22. 6. 2022, 14.30 hod., středa
 • Jednání výchovných komisí se zákonnými zástupci žáků
  T: 23. 6. 2022
 • Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku řediteli školy nejpozději do
  T: do 25. 6. 2022
 • Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období
  T: 25. 6. 2022
 • Ukončení vyučování ve 2. pololetí, výdej vysvědčení
  T: do 30. 6. 2022, čtvrtek

ČERVENEC - SRPEN

 • Hlavní prázdniny
  T: 1. 7. - 31. 8. 2022, pátek, středa
 • Žák obdrží kopii své přihlášky z informačního systému Centra potvrzenou ředitelem školy nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5 a podpisem stvrdí správnost údajů v ní obsažených
  T: do 2. 7. 2022
 • Den slovanských věrozvěstů (státní svátek)
  T: 5. 7. 2022
 • Den upálení Mistra Jana Husa, 600 let od jeho smrti (státní svátek)
  T: 6. 7. 2022
 • Opravné zkoušky a doplnění hodnocení
  T: 25. 8. – 26. 8. 2022, čtvrtek a pátek