Rizika spojená s online přenosem
21.10.2020

Online výuka spočívá v zajištění vzdělávání na dálku v reálném čase bez toho, že by z výuky byl pořizován a uchováván zvukový nebo obrazový záznam.

Z pohledu GDPR a zákona o zpracování osobních údajů se online přenos nepovažuje za zpracování osobních údajů. To však neznamená, že na tyto přenosy (ať již audiovizuální nebo jen zvukové) nedopadá žádný právní předpis. Základním právním předpisem, který se na online výuku vztahuje, je občanský zákoník. Důvodem je skutečnost, že při online výuce je zachycována fyzická podoba osoby (učitelé, žáci, ev. další osoby v zorném poli webové kamery) nebo její hlasový projev, který je občanským zákoníkem pokládán za projev osobní povahy.

Z uvedeného je tedy třeba dbát na maximální dodržení soukromí osob, které jsou online výuce přítomny!

Důsledně žádáme o nepořizování a šíření těchto záznamů jakýmkoliv způsobem!

Vzájemná úcta a respekt, každý má právo na své soukromí!

Informace pro zákonné zástupce žáků a zletilé žáky v souvislosti s jednotlivými formami online výuky:

  • Audiovizuální přenos výuky:

„Online výuka bude zajišťována prostřednictvím webové aplikace MS Teams s využitím audiovizuálního přenosu mezi vyučujícím a žáky. Vzhledem k této formě výuky Vás upozorňujeme, že může dojít ke snímání podoby a hlasového projevu nejen žáka, ale i dalších osob, které jsou v zorném úhlu webové kamery nebo v dosahu mikrofonu. Proto Vám doporučujeme zvážit umístění zařízení s webovou kamerou a mikrofonu na takové místo, aby online přenosem výuky nebylo narušeno soukromí osob pobývajících v místě žákovy domácí výuky nebo soukromí obydlí (ve vztahu ke snímanému domácímu prostředí a jeho vybavení), ačkoli z pohledu GDPR a zákona o zpracování osobních údajů se online přenos nepovažuje za zpracování osobních údajů.“

  • Zvukový přenos výuky: 

„Online výuka bude zajišťována prostřednictvím webové aplikace MS Teams s využitím pouze zvukového přenosu mezi vyučujícím pedagogem a žáky. Vzhledem k této formě výuky Vás upozorňujeme, že může dojít ke snímání hlasového projevu nejen žáka, ale i dalších osob, které jsou v dosahu mikrofonu. Proto Vám doporučujeme zvážit umístění zařízení s mikrofonem na takové místo, aby online přenosem výuky nebylo narušeno soukromí osob pobývajících v místě žákovy domácí výuky (např. nechtěné zachycení soukromé konverzace nebo soukromého telefonátu, jiné hlasové a zvukové projevy osobní povahy), ačkoli z pohledu GDPR a zákona o zpracování osobních údajů se online přenos nepovažuje za zpracování osobních údajů.“

  • Rizika spojená s online přenosem:

„Upozorňujeme, že v rámci online výuky škola nepořizuje žádné audiovizuální nebo zvukové záznamy. Škola však nemá žádné technické prostředky k tomu, aby zabránila pořízení záznamů jinou osobou, která je domácí výuce přítomna. V takovém případě škola nenese odpovědnost za její pořízení ani za její případné další šíření nebo zveřejnění.“

Dílčí opatření k eliminaci snímání „domácího“ prostředí, v němž se žák online výuky účastní, nabízí aplikace MS Teams. Její součástí je funkcionalita „změna pozadí“, která obrázkem překryje prostor nalézající se za účastníkem hovoru.