Doplňovací volby do školské rady
2.5.2023

Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady při Střední škole průmyslové, Krnov, p. o.

Na základě Volebního řádu školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vydaného Radou Moravskoslezského kraje, vyhlašuje volební komise doplňovací volby dvou členů z řad  zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

 

Volby do školské rady se budou konat dne 2. 6. 2023 v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. na sekretariátě školy (Soukenická) a v kanceláři zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování (Opavská), kde oprávnění voliči při osobní účasti obdrží, upraví a odevzdají volební lístky.
 

Volit jsou oprávněny osoby, kterými jsou podle § 167 školského zákona zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy. Návrhy kandidátů můžete podat poštou na adresu: Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, Soukenická 2458/21C, 794 01 Krnov nebo osobně v kanceláři školy nejpozději do 15. 5. 2023. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrženého kandidáta a jeho kontaktní adresu. Dále musí obsahovat jméno, příjmení a kontaktní adresu navrhovatele.

 

Informace o školské radě

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce
a podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Podle rozhodnutí zřizovatele má školská rada 6 členů. Dva zástupce jmenuje sám zřizovatel, dva zástupce volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a dva zástupce volí pedagogičtí pracovníci školy. Členství ve školní radě je čestné. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách, tj. 31. 8. 2025. Volby se řídí volebním řádem vydaným Radou Moravskoslezského kraje. Členové školské rady jsou voleni tajným hlasováním. Volby řídí volební komise jmenovaná ředitelem školy.

 

Za volební komisi: Ing. Hana Balonová v. r.

V Krnově, 2. 5. 2023