Obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách - červen
26.5.2020

Škola:

 • Od 1. června 2020 - realizace praktického vyučování (odborný výcvik).
 • Od 8. června 2020 - možnost přítomnosti žáků za účelem konání konzultací či třídnických hodin.

Účast žáků dobrovolná, vše v souladu s pokyny MŠMT a a doporučeními orgánů ochrany veřejného zdraví. Rozpis konzultací bude k dispozici přes třídní učitele nebo vedení školy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo aktualizovaný harmonogram uvolňování opatření ve školství ke dni 1. 6. 2020 a 8. 6. 2020. Související odkazy přikládáme níže:

https://www.msmt.cz/dalsi-etapy-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-od-1-6-a-8-6-2020

https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Základní pravidla:

 • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ - nutnost podepsat zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka, viz příloha, odevzdat první den třídnímu učiteli! zde.
 • OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - viz příloha, provoz školy a hygienická opatření budou realizována v souladu s tímto dokumentem, roušky - nutnost mít minimálně 2 na den. Prosím seznámit se s tímto dokumentem zde.
 • Výuka bude probíhat od 8.00 do max. 13.00 s ohledem na dojíždějící, zvonění na přestávky není určující vzhledem k pohybu na chodbách.
 • Příchod ke škole a pohyb před školou, vstup do budovy školy nebo školského zařízení, v budově školy. šatny, možné přestávky dle potřeby - nutnost dodržovat bezpečností opatření dle doporučení MŠMT.
 • Samostná výuka - budou zajištěny hygienické požadavky a dezinfekce.
 • Rozvrh hodin - informace dostanete od svých třídních učitelů.
 • Výuka pro všechny i ostatní žáky probíhá vzdálenou formou, prosím sledujte e-mail, Škola Online, Bakaláři, popř. další komunikaci. Dejte prosím učitelům zpětnou vazbu, nechybí vám něco, je toho moc, málo atd.? Děkuji.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
 • Pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat jednotlivé skupiny žáků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. Pro všechny osoby nacházející se mimo budovu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin stanoví ředitel školy. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Specifická pravidla pro organizaci praktického vyučování:

 • Pravidla pro dodržování zvýšených hygienických podmínek při organizaci praktického vyučování se aplikují stejně jako pro školu.
 • V tomto období bude umožněna realizace praktického vyučování pro žáky posledních ročníků zejména na školních pracovištích v souvislosti s přípravou na závěrečnou nebo maturitní zkoušku.
 • Počty žáků na jednoho učitele odborného výcviku se řídí nařízením vlády č. 211/2005 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání.
 • Při realizaci praktického vyučování je nutné dodržovat také zvýšené hygienické podmínky aktuálně stanovené pro provoz jednotlivých pracovišť dle druhu vykonávané činnosti – například kosmetické.
 • Současně je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnící se praktického vyučování docházelo ke kontrolovanému předávání nářadí, měřidel, materiálů a podobně s možným využitím dezinfekce.
 • Minimalizují se úkony s vysokou fyzickou náročností, které případně vyžadují osobní hygienu sprchováním apod. 

Specifická pravidla pro přípravu k získání řidičského oprávnění a svářečského průkazu:

 • Na základě usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 mohly od pondělí 27. dubna 2020 zahájit provoz také autoškoly za předpokladu splnění definovaných podmínek. Od 11. května 2020 podle scénáře uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních je možná účast žáků středních nebo vyšších odborných škol výhradně pro účely přípravy na závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria.
 • Od 1. června 2020 se umožňuje realizace praktické výuky (jízdy) žáků v oborech vzdělání, které obsahují i povinnou přípravu za účelem získání řidičských oprávnění. Individuální seznam praktické výuky tvoří vedoucí autoškoly.
 • Souběžně bude umožněna praktická výuka žáků za účelem získání svářečských oprávnění.

Uzavření 2. pololetí pro všechny žáky:

 • V souladu s vyhláškou 211/2020 Sb.ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 MŠMT, která nahrazuje v 2. pololetí náš školní řád, zde..

Školní jídelna:

Nevaří ani pro cizí strávníky.

Domov mládeže:

Neubytovává (je možné individuálně domluvit vystěhování, odvoz učebnic, dopředu informujte formou e-mailu na: vychovatele@sspkrnov.cz). Bližší informace o možném ubytování chystá MŠMT.

Maturitní zkoušky (všichni přihlášení jdou k maturitě):

 • Přehledný harmonogram maturitní zkoušky naleznete ZDE.
 • Praktické maturitní zkoušky - termíny budou co nejvíce přiblíženy k didaktickým testům, předpoklad od 25. května do 29. května.
 • Ústní maturitní zkoušky - termíny a harmonogram po zveřejnění kalendáře didaktických testů.
 • 4. U: bude ve škole pouze týden, datum uzavření 2. pololetí - pátek 15. května, praktická maturitní zkouška začne v pondělí 18. května, předpoklad 10 dnů, 11. května dostanou žáci všechny informace.
 • Seznam literárních děl, seznámení s maturitními předpisy - při konzultacích, popř. on-line.
 • Sledujte vyjádření MŠMT, bližší informace zatím zde 

Závěrečné zkoušky:

 • Termíny zatím nezměněny, tj. od 8. 6. 2020 - bude upřesněno.
 • Sledujte vyjádření MŠMT, bližší informace zatím zde.

Přijímací zkoušky:

 • Zápisové lístky - čas až do června, v případě 2 učebních oborů možnost odevzdávat, škola je již otevřena, odvolání není přípustné, prosím konzultujte, nová vyhláška se připravuje na MŠMT..
 • Mechanik opravář motorových vozidel - ne všichni uchazeči nastoupí, již jsou volná místa, prosím o trpělivost!
 • Přehledný harmonogram jednotné přijímací zkoušky naleznete ZDE.
 • Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky zde.

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A K UKONČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020: zde.

Pěkné dny, hodně pokoje a hlavně zdraví!

Aleš Zouhar


AKTUALIZOVÁNO: HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

koronavirus-vykricnik

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních stupňů základních škol. Pro ostatní, včetně žáků některých speciálních škol, zůstanou školy do konce tohoto školního roku v převážném rozsahu uzavřeny. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády. V závislosti na vývoj epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn. Do konce dubna bude zveřejněn manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol. Postupně budou také upřesňovány informace týkající se rekvalifikací, jazykového vzdělávání, letních táborů a neformálního vzdělávání (kroužků).

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU

koronavirus-faq

Ministerstvo školství se v posledních dnech snaží vyřizovat veškeré dotazy, které souvisejí s vyhlášením nouzového stavu na území ČR. Níže vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. Dotazy budou průběžně aktualizovány. Pokud nenajdete odpověď na svou otázku, prosím, kontaktujte naše speciální linky, které jsme v souvislosti s aktuální situací zřídili. Děkujeme všem!

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru


MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?

Maturity

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru připravilo plán, jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity a závěrečných zkoušek to pak budou tři týdny.  Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 byl přijat vládou i Parlamentem ČR a následně podepsán prezidentem republiky.

Zákon v podobě, jak vyšel ve Sbírce zákonů, naleznete ZDE.

„Nikdo v současné době neví, kdy budou přijatá epidemiologická opatření směrem ke školám odvolána. Jisté však je, že termíny přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně, není možné dodržet. Bylo tedy nutné, abychom s kolegy na ministerstvu školství přistoupili k legislativním úpravám, které by výše uvedené zkoušky umožnily konat v náhradních termínech a v nezbytných případech i s upravenou organizací a podobou. V krátkém čase, který jsme ale také věnovali intenzivním debatám a konzultacím, jsme přijali právní úpravu. Prioritou pro nás bylo zachování rovnováhy mezi zájmem dětí, rodičů, škol a všech dalších návazných kroků, jako jsou například přijímací zkoušky na vysoké školy v případě maturitních zkoušek. Je zřejmé, že odborné i osobní názory některých z Vás nemusí všechna přijatá řešení považovat za ideální. Přesto jsem toho názoru, že tato situace je natolik mimořádná, že nelze najít řešení, které by vyhovovalo úplně všem. Řešení jsme zpracovali po důkladném zvážení všech okolností a různých možných variant řešení s tím, že za nejdůležitější v tuto chvíli považuji uklidnit žáky a vrátit jim nezbytný klid na přípravu – jak na přijímací, tak závěrečné i maturitní zkoušky,“ říká k nově přijatému zákonu ministr školství Robert Plaga.

Resort do škol rozeslat přehlednou metodiku k zákonu, kterou naleznete ZDE.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 tak proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Přehledné schéma průběhu přijímací zkoušky naleznete ZDE.

Maturitní zkouška pak proběhne nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka„U maturit je klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká ministr školství. Nově přijatý zákon totiž říká, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Přehledné schéma průběhu maturitní zkoušky naleznete ZDE.

Závěrečné zkoušky u učebních oborů pak podle zákona proběhnou podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Přehledné schéma průběhu závěrečné zkoušky naleznete ZDE.

Důvodem předložení zákona ze strany MŠMT bylo řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou nákazou a následným vyhlášením nouzového stavu v České republice. Účinnost tohoto zákona je časově omezena pouze na tento školní rok 2019/2020.


O tom, jak mohou žáci a jejich učitelé mohou při přípravě na maturitní zkoušku z domova, využít webové stránky Cermatu, se lze dočíst ZDE.