Úřední deska

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění)

Obor: 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Rozhodnutí o přijetí a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, kteří splnili kritéria přijímacího řízení: 

Pořadí

Registrační číslo

Celkem body

Rozhodnutí

1.

9

82

PŘIJAT

2.

2

80

PŘIJAT

3.

8

70

PŘIJAT

4.

25

70

PŘIJAT

5.

18

70

PŘIJAT

6.

23

65

PŘIJAT

7.

33

65

PŘIJAT

8.

3

62

PŘIJAT

9.

29

60

PŘIJAT

10.

20

60

PŘIJAT

11.

22

60

PŘIJAT

12.

16

60

PŘIJAT

13.

6

60

PŘIJAT

14.

12

60

PŘIJAT

15.

19

60

PŘIJAT

16.

21

55

PŘIJAT

17.

5

55

PŘIJAT

18.

30

50

PŘIJAT

19.

14

50

PŘIJAT

20.

28

50

PŘIJAT

21.

7

40

PŘIJAT

22.

15

40

PŘIJAT

23.

17

40

NEPŘIJAT

24.

4

30

NEPŘIJAT

25.

11

30

NEPŘIJAT

26.

32

30

NEPŘIJAT

27.

1

30

NEPŘIJAT

28.

31

30

NEPŘIJAT

29.

13

20

NEPŘIJAT

30.

26

20

NEPŘIJAT

31.

10

20

NEPŘIJAT

32.

27

20

NEPŘIJAT

33.

24

20

NEPŘIJAT

Datum zveřejnění:    5. 2. 2018

Doba zveřejnění:      15 dnů

Kritéria přijímacího řízení:

Jednotná zkouška a další školní přijímací zkouška se nekoná. Podmínkou přijetí je doložená zdravotní způsobilost pro daný obor vzdělání.

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a)    Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy.

Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:

do 1,19 – 50 bodů

od 1,20 do 1,39 – 40 bodů

od 1,40 do 1,59 – 30 bodů

od 1,60 do 1,79 – 25 bodů

od 1,80 do 1,99 – 20 bodů

od 2,00 do 2,19 – 10 bodů

od 2,20 – 0 bodů

max. 50 bodů.

b)    Výsledku talentové zkoušky. Škola stanoví hodnocení uchazeče u talentové zkoušky vyjádřené stupni od 1 do 5. Uchazeč hodnocený stupněm 5 přijat nebude bez ohledu na další výsledky přijímacího řízení. Bodové hodnocení talentové zkoušky je stanoveno takto:

1 – 40 bodů

2 – 30 bodů

3 – 20 bodů

4 – 10 bodů

5 –   0 bodů

max. 40 bodů.

c)     Dalších kritérií:

1.     Za 1. až 5. místo v okresních, krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích - 8 bodů.

2.     Za účast v okresních, krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích - 2 body.

max. 10 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Vyšší celková bodová hodnota výsledného hodnocení znamená lepší umístění. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 18 s nejvyšším počtem bodů. Na odvolání není ponecháno žádné místo. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z českého jazyka, nedojde-li k rozhodnutí o pořadí dále postupně z cizího jazyka a dějepisu.

Vzhledem k většímu zájmu uchazečů o tento obor vzdělání byl předpokládaný počet přijatých uchazečů do tohoto oboru vzdělání navýšen na 22.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Citace § 60g odstavec 6 školského zákona:

"Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“

Citace § 60g odst. 7 školského zákona:

" Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá."

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel.

V Krnově dne 5. 2. 2018.


Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění)

Obor: 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu

Rozhodnutí o přijetí a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, kteří splnili kritéria přijímacího řízení: 

Pořadí

Registrační číslo

Celkem body

Rozhodnutí

1.

38

65

PŘIJAT

2.

34

60

PŘIJAT

3.

41

60

PŘIJAT

4.

35

50

PŘIJAT

5.

42

50

PŘIJAT

6.

45

40

PŘIJAT

7.

39

30

PŘIJAT

8.

37

30

PŘIJAT

9.

43

30

PŘIJAT

10.

36

20

PŘIJAT

11.

44

20

PŘIJAT

12.

40

20

PŘIJAT

Datum zveřejnění:    5. 2. 2018

Doba zveřejnění:      15 dnů

Kritéria přijímacího řízení:

Jednotná zkouška a další školní přijímací zkouška se nekoná. Podmínkou přijetí je doložená zdravotní způsobilost pro daný obor vzdělání.

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a)    Průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy.

Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:

do 1,19 – 50 bodů

od 1,20 do 1,39 – 40 bodů

od 1,40 do 1,59 – 30 bodů

od 1,60 do 1,79 – 25 bodů

od 1,80 do 1,99 – 20 bodů

od 2,00 do 2,19 – 10 bodů

od 2,20 – 0 bodů

max. 50 bodů.

b)    Výsledku talentové zkoušky. Škola stanoví hodnocení uchazeče u talentové zkoušky vyjádřené stupni od 1 do 5. Uchazeč hodnocený stupněm 5 přijat nebude bez ohledu na další výsledky přijímacího řízení. Bodové hodnocení talentové zkoušky je stanoveno takto:

1 – 40 bodů

2 – 30 bodů

3 – 20 bodů

4 – 10 bodů

5 –   0 bodů

max. 40 bodů.

c)     Dalších kritérií:

1.     Za 1. až 5. místo v okresních, krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích - 8 bodů.

2.     Za účast v okresních, krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích - 2 body.

max. 10 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Vyšší celková bodová hodnota výsledného hodnocení znamená lepší umístění. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 12 s nejvyšším počtem bodů. Na odvolání není ponecháno žádné místo. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z českého jazyka, nedojde-li k rozhodnutí o pořadí dále postupně z cizího jazyka a dějepisu.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Citace § 60g odstavec 6 školského zákona:

"Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“

Citace § 60g odst. 7 školského zákona:

" Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá."

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel.

V Krnově dne 5. 2. 2018.


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení  ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do níže uvedeného oboru vzdělání a stanovuje jednotná kritéria přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Přijímací zkouška se koná formou jednotné přijímací zkoušky. První termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na den 12. 4. 2018, uchazeč koná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, druhý termín je stanoven na den 16. 4. 2018, uchazeč koná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Jednotnou přijímací zkoušku uchazeč vykoná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do tří dnů omluvil řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu, a to: náhradní termín k 1. termínu 10. 5. 2018, náhradní termín k 2. termínu 11. 5. 2018.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku zevzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem. Ve spolupráci s Centrem škola určí pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání, redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury, pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

Školní přijímací zkouška stanovená ředitelem školy se nekoná. Přihlášky se přijímají do 1. 3. 2018.

Kód oboru vzdělání

Obor vzdělání - název RVP

Obor vzdělání - název ŠVP 

Forma vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Z toho míst na odvolání  

18-20-M/01

Informační technologie

Počítačové systémy a sítě, programování

denní forma vzdělávání

18

0

Předpoklady (podmínky) pro přijetí uchazečů stanovené právními předpisy:

Obor vzdělání nevyžaduje prokázání zdravotní způsobilosti.

Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku.

Dodání potvrzení k pobytu u cizince.

Kritéria přijímacího řízení:

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a)     Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:

do 1,19 – 50 bodů

od 1,20 do 1,39 – 45 bodů

od 1,40 do 1,59 – 40 bodů

od 1,60 do 1,79 – 30 bodů

od 1,80 do 1,99 – 20 bodů

od 2,00 do 2,19 – 10 bodů

od 2,20 – 0 bodů

max. 50 bodů.

b)     Výsledku jednotné přijímací zkoušky (písemný test z matematiky a českého jazyka a literatury)

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max. 50 bodů.

Hodnocení testu z matematiky (M) max. 50 bodů.

c)     Dalších kritérií:

Za 1. až 5. místo v okresním a vyšším kole matematické nebo fyzikální olympiády - 8 bodů.

Za účast v okresním kole matematické nebo fyzikální olympiády - 2 body.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Není stanovena nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v jednotné přijímací zkoušce potřebná pro přijetí. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 160 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky. Nedojde-li k rozhodnutí, potom dále s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Dále v případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z matematiky a dále postupně z cizího jazyka a dále z fyziky.

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel.

V Krnově dne 30. 1. 2018.


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení  ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do níže uvedeného oboru vzdělání a stanovuje jednotná kritéria přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Přijímací zkouška se koná formou jednotné přijímací zkoušky. První termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na den 12. 4. 2018, uchazeč koná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, druhý termín je stanoven na den 16. 4. 2018, uchazeč koná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Jednotnou přijímací zkoušku uchazeč vykoná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do tří dnů omluvil řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu, a to: náhradní termín k 1. termínu 10. 5. 2018, náhradní termín k 2. termínu 11. 5. 2018.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku zevzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem. Ve spolupráci s Centrem škola určí pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání, redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury, pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

Školní přijímací zkouška stanovená ředitelem školy se nekoná. Přihlášky se přijímají do 1. 3. 2018.

Kód oboru vzdělání

Obor vzdělání - název RVP

Obor vzdělání - název ŠVP 

Forma vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Z toho míst na odvolání  

23-45-L/01

Mechanik seřizovač

Mechatronik

denní forma vzdělávání

12

0

Předpoklady (podmínky) pro přijetí uchazečů stanovené právními předpisy:

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání.

Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku.

Dodání potvrzení k pobytu u cizince.

Kritéria přijímacího řízení:

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a)     Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:

do 1,19 – 50 bodů

od 1,20 do 1,39 – 45 bodů

od 1,40 do 1,59 – 40 bodů

od 1,60 do 1,79 – 30 bodů

od 1,80 do 1,99 – 20 bodů

od 2,00 do 2,19 – 10 bodů

od 2,20 – 0 bodů

max. 50 bodů.

b)     Výsledku jednotné přijímací zkoušky (písemný test z matematiky a českého jazyka a literatury)

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max. 50 bodů.

Hodnocení testu z matematiky (M) max. 50 bodů.

c)     Dalších kritérií:

Za 1. až 5. místo v okresním a vyšším kole matematické nebo fyzikální olympiády - 8 bodů.

Za účast v okresním kole matematické nebo fyzikální olympiády - 2 body.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Není stanovena nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v jednotné přijímací zkoušce potřebná pro přijetí. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 160 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky. Nedojde-li k rozhodnutí, potom dále s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Dále v případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z matematiky a dále postupně z cizího jazyka a dále z fyziky.

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel.

V Krnově dne 30. 1. 2018.


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení  ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do níže uvedeného oboru vzdělání a stanovuje jednotná kritéria přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Školní přijímací zkouška stanovená ředitelem školy se nekoná. Přihlášky se přijímají do 1. 3. 2018.

Kód oboru vzdělání

Obor vzdělání - název RVP

Obor vzdělání - název ŠVP 

Forma vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Z toho míst na odvolání  

23-56-H/01

Obráběč kovů

Obráběč kovů

denní forma vzdělávání

20

0

Předpoklady (podmínky) pro přijetí uchazečů stanovené právními předpisy:

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání.

Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku.

Kritéria přijímacího řízení:

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a)     Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:

do 1,50 – 90 bodů

od 1,51 do 1,75 – 80 bodů

od 1,76 do 2,00 – 70 bodů

od 2,01 do 2,20 – 60 bodů

od 2,21 do 2,40 – 50 bodů

od 2,41 do 2,60 – 40 bodů

od 2,61 do 2,80 – 30 bodů

od 2,81 do 3,00 – 20 bodů

od 3,01 – 10 bodů

max. 90 bodů.

b)     Dalších kritérií:

Za 1. až 5. místo v okresním a vyšším kole matematické nebo fyzikální olympiády - 8 bodů.

Za účast v okresním kole matematické nebo fyzikální olympiády - 2 body.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Není stanovena nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem pro přijetí. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším průměrem podle odstavce a), případněs lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z doloženého hodnocení prospěchu z matematiky, dále postupně z českého jazyka, fyziky, cizího jazyka.

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel.                                                                                                                                 

V Krnově dne 30. 1. 2018.


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení  ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do níže uvedeného oboru vzdělání a stanovuje jednotná kritéria přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Školní přijímací zkouška stanovená ředitelem školy se nekoná. Přihlášky se přijímají do 1. 3. 2018.

Kód oboru vzdělání

Obor vzdělání - název RVP

Obor vzdělání - název ŠVP 

Forma vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Z toho míst na odvolání  

33-56-H/01

Truhlář

Truhlář

denní forma vzdělávání

10

0

Předpoklady (podmínky) pro přijetí uchazečů stanovené právními předpisy:

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání.

Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku.

Kritéria přijímacího řízení:

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a)     Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:

do 1,50 – 90 bodů

od 1,51 do 1,75 – 80 bodů

od 1,76 do 2,00 – 70 bodů

od 2,01 do 2,20 – 60 bodů

od 2,21 do 2,40 – 50 bodů

od 2,41 do 2,60 – 40 bodů

od 2,61 do 2,80 – 30 bodů

od 2,81 do 3,00 – 20 bodů

od 3,01 – 10 bodů

max. 90 bodů.

b)     Dalších kritérií:

Za 1. až 5. místo v okresním a vyšším kole matematické nebo fyzikální olympiády - 8 bodů.

Za účast v okresním kole matematické nebo fyzikální olympiády - 2 body.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Není stanovena nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem pro přijetí. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším průměrem podle odstavce a), případněs lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z doloženého hodnocení prospěchu z matematiky, dále postupně z českého jazyka, fyziky, cizího jazyka.

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel.

V Krnově dne 30. 1. 2018.


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení  ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do níže uvedeného oboru vzdělání a stanovuje jednotná kritéria přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Přijímací zkouška se koná formou jednotné přijímací zkoušky. První termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na den 12. 4. 2018, uchazeč koná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, druhý termín je stanoven na den 16. 4. 2018, uchazeč koná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Jednotnou přijímací zkoušku uchazeč vykoná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do tří dnů omluvil řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu, a to: náhradní termín k 1. termínu 10. 5. 2018, náhradní termín k 2. termínu 11. 5. 2018.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku zevzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem. Ve spolupráci s Centrem škola určí pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání, redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury, pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

Školní přijímací zkouška stanovená ředitelem školy se nekoná. Přihlášky se přijímají do 1. 3. 2018.

Kód oboru vzdělání

Obor vzdělání - název RVP

Obor vzdělání - název ŠVP 

Forma vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Z toho míst na odvolání  

64-41-L/51

Podnikání

Podnikání

denní forma vzdělávání

30

0

Předpoklady (podmínky) pro přijetí uchazečů stanovené právními předpisy:

Obor vzdělání nevyžaduje prokázání zdravotní způsobilosti.

Doložení úspěšného ukončení požadovaného vzdělání v oboru středního vzdělání s výučním listem.

Dodání potvrzení k pobytu u cizince.

Kritéria přijímacího řízení:

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a)     Průměru vypočteného ze známek z vysvědčení za druhé pololetí I. ročníku, za druhé pololetí II. ročníku a za první pololetí III. ročníku ze všech povinných vyučovacích předmětů u uchazečů, kteří získali nebo získají střední vzdělání s výučním listem standardním způsobem vzdělávání v příslušném oboru poskytujícím střední vzdělání s výučním listem. Pouze u uchazečů, kteří získali střední vzdělání s výučním listem způsobem dle ustanovení § 113c nebo § 113d školského zákona, se hodnotí průměr vypočtený ze známek ze všech jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky uvedených na vysvědčení o závěrečné zkoušce. Počet bodů za dosažený průměr:

 

do 1,50 – 50 bodů

od 1,51 do 1,75 – 45 bodů

od 1,76 do 2,00 – 40 bodů

od 2,01 do 2,20 – 35 bodů

od 2,21 do 2,40 – 30 bodů

od 2,41 do 2,60 – 25 bodů

od 2,61 do 2,80 – 20 bodů

od 2,81 do 3,00 – 15 bodů

od 3,01 – 10 bodů

max. 50 bodů.

b)    Výsledku jednotné přijímací zkoušky (písemný test z matematiky a českého jazyka a literatury)

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max. 50 bodů.

Hodnocení testu z matematiky (M) max. 50 bodů.

c)     Dalších kritérií:

Za 1. až 5. místo v okresním a vyšším kole matematické nebo fyzikální olympiády - 8 bodů.

Za účast v okresním kole matematické nebo fyzikální olympiády - 2 body.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Není stanovena nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v jednotné přijímací zkoušce potřebná pro přijetí. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 160 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky. Nedojde-li k rozhodnutí, potom dále s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Dále v případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z matematiky a dále z cizího jazyka.

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel.

V Krnově dne 30. 1. 2018.