Úřední deska

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění)

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Rozhodnutí o přijetí a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, kteří splnili kritéria přijímacího řízení: 

Pořadí

Registrační číslo

Body průměr z vysvědčení

Body přijímací zkouška ČJ

Body přijímací zkouška M

Body další kritéria

Celkem body

Rozhodnutí

24

1.

52

50

49

0

123

přijat

2.

141

50

39

28

0

117

přijat

3.

59

45

39

25

0

109

přijat

4.

60

50

31

20

0

101

přijat

5.

54

40

38

14

0

92

přijat

6.

53

40

38

14

0

92

přijat

7.

47

20

43

27

0

90

přijat

8.

46

45

24

18

0

87

přijat

9.

58

40

32

14

0

86

přijat

10.

57

45

25

13

0

83

přijat

11.

64

30

29

16

0

75

přijat

12.

65

20

34

11

0

65

přijat

13.

50

30

21

9

0

60

přijat

14.

62

10

29

20

0

59

přijat

15.

61

30

21

6

0

57

přijat

16.

51

10

26

19

0

55

přijat

17.

55

20

19

16

0

55

přijat

18.

67

10

30

13

0

53

přijat

19.

69

20

23

9

0

52

nepřijat

20.

56

10

23

18

0

51

nepřijat

21.

49

20

25

5

0

50

nepřijat

22.

48

10

28

8

0

46

nepřijat

23.

70

10

11

23

0

44

nepřijat

24.

63

10

28

5

0

43

nepřijat

25.

66

10

15

4

0

29

nepřijat

26.

88

0

12

4

0

16

nepřijat

Datum zveřejnění:    30. 4. 2018

Doba zveřejnění:      15 dnů

Kritéria přijímacího řízení:

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

 1. Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:

do 1,19 – 50 bodů

od 1,20 do 1,39 – 45 bodů

od 1,40 do 1,59 – 40 bodů

od 1,60 do 1,79 – 30 bodů

od 1,80 do 1,99 – 20 bodů

od 2,00 do 2,19 – 10 bodů

od 2,20 – 0 bodů

max. 50 bodů.

 1. Výsledku jednotné přijímací zkoušky (písemný test z matematiky a českého jazyka a literatury)

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max. 50 bodů.

Hodnocení testu z matematiky (M) max. 50 bodů.

 1. Dalších kritérií:

Za 1. až 5. místo v okresním a vyšším kole matematické nebo fyzikální olympiády - 8 bodů.

Za účast v okresním kole matematické nebo fyzikální olympiády - 2 body.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Není stanovena nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v jednotné přijímací zkoušce potřebná pro přijetí. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 160 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky. Nedojde-li k rozhodnutí, potom dále s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Dále v případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z matematiky a dále postupně z cizího jazyka a dále z fyziky.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Citace § 60g odstavec 6 školského zákona:

"Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“

Citace § 60g odst. 7 školského zákona:

" Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá."

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel

V Krnově dne 30. 4. 2018


Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění)

Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Rozhodnutí o přijetí a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, kteří splnili kritéria přijímacího řízení: 

Pořadí

Registrační číslo

Body průměr z vysvědčení

Body přijímací zkouška ČJ

Body přijímací zkouška M

Body další kritéria

Celkem body

Rozhodnutí

17

1.         

84

50

28

0

95

přijat

2.         

86

40

28

24

0

92

přijat

3.         

79

45

32

14

0

91

přijat

4.         

83

30

39

21

0

90

přijat

5.         

71

30

25

20

0

75

přijat

6.         

87

20

36

19

0

75

přijat

7.         

81

20

24

24

0

68

přijat

8.         

74

20

23

24

0

67

přijat

9.         

75

20

27

18

0

65

přijat

10.      

78

20

34

11

0

65

přijat

11.      

85

0

38

25

0

63

přijat

12.      

80

20

33

6

0

59

přijat

13.      

77

10

17

16

0

43

nepřijat

14.      

82

20

11

8

0

39

nepřijat

15.      

72

0

21

16

0

37

nepřijat

16.      

76

0

22

14

0

36

nepřijat

17.      

90

10

16

9

0

35

nepřijat

18.      

73

10

18

4

0

32

nepřijat

19.      

143

10

X

X

0

10

nepřijat - nesplnil kritéria

20.      

89

0

X

X

0

0

nepřijat - nesplnil kritéria

Datum zveřejnění:    30. 4. 2018

Doba zveřejnění:      15 dnů

Kritéria přijímacího řízení:

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a)    Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:

do 1,19 – 50 bodů

od 1,20 do 1,39 – 45 bodů

od 1,40 do 1,59 – 40 bodů

od 1,60 do 1,79 – 30 bodů

od 1,80 do 1,99 – 20 bodů

od 2,00 do 2,19 – 10 bodů

od 2,20 – 0 bodů

max. 50 bodů.

b)    Výsledku jednotné přijímací zkoušky (písemný test z matematiky a českého jazyka a literatury)

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max. 50 bodů.

Hodnocení testu z matematiky (M) max. 50 bodů.

c)     Dalších kritérií:

Za 1. až 5. místo v okresním a vyšším kole matematické nebo fyzikální olympiády - 8 bodů.

Za účast v okresním kole matematické nebo fyzikální olympiády - 2 body.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Není stanovena nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v jednotné přijímací zkoušce potřebná pro přijetí. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 160 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky. Nedojde-li k rozhodnutí, potom dále s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Dále v případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z matematiky a dále postupně z cizího jazyka a dále z fyziky.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Citace § 60g odstavec 6 školského zákona:

"Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“

Citace § 60g odst. 7 školského zákona:

" Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá."

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel

V Krnově dne 30. 4. 2018


Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění)

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání

Rozhodnutí o přijetí a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, kteří splnili kritéria přijímacího řízení: 

Pořadí

Registrační číslo

Body průměr z vysvědčení

Součet přijímací zkouška

Body další kritéria

Celkem body

Rozhodnutí

 

1.         

104

50

54

0

104

přijat

2.         

105

40

43

0

83

přijat

3.         

100

45

26

0

71

přijat

4.         

96

40

30

0

70

přijat

5.         

151

45

24

0

69

přijat

6.         

97

35

29

0

64

přijat

7.         

95

35

26

0

61

přijat

8.         

92

40

19

0

59

přijat

9.         

153

30

28

0

58

přijat

10.      

94

25

30

0

55

přijat

11.      

106

35

18

0

53

přijat

12.      

98

25

28

0

53

přijat

13.      

99

35

15

0

50

přijat

14.      

142

20

30

0

50

přijat

15.      

152

25

18

0

43

přijat

16.      

101

20

22

0

42

přijat

17.      

93

15

25

0

40

přijat

18.      

140

20

18

0

38

přijat

19.      

102

15

22

0

37

přijat

20.      

107

15

11

0

26

přijat

21.      

91

0

8

0

8

přijat

22.      

103

15

x

0

15

nepřijat - nesplnil kritéria

Datum zveřejnění:    30. 4. 2018

Doba zveřejnění:      15 dnů

Kritéria přijímacího řízení:

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a)    Průměru vypočteného ze známek z vysvědčení za druhé pololetí I. ročníku, za druhé pololetí II. ročníku a za první pololetí III. ročníku ze všech povinných vyučovacích předmětů u uchazečů, kteří získali nebo získají střední vzdělání s výučním listem standardním způsobem vzdělávání v příslušném oboru poskytujícím střední vzdělání s výučním listem. Pouze u uchazečů, kteří získali střední vzdělání s výučním listem způsobem dle ustanovení § 113c nebo § 113d školského zákona, se hodnotí průměr vypočtený ze známek ze všech jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky uvedených na vysvědčení o závěrečné zkoušce. Počet bodů za dosažený průměr:

do 1,50 – 50 bodů

od 1,51 do 1,75 – 45 bodů

od 1,76 do 2,00 – 40 bodů

od 2,01 do 2,20 – 35 bodů

od 2,21 do 2,40 – 30 bodů

od 2,41 do 2,60 – 25 bodů

od 2,61 do 2,80 – 20 bodů

od 2,81 do 3,00 – 15 bodů

od 3,01 – 10 bodů

max. 50 bodů.

b)    Výsledku jednotné přijímací zkoušky (písemný test z matematiky a českého jazyka a literatury)

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max. 50 bodů.

Hodnocení testu z matematiky (M) max. 50 bodů.

c)    Dalších kritérií:

Za 1. až 5. místo v okresním a vyšším kole matematické nebo fyzikální olympiády - 8 bodů.

Za účast v okresním kole matematické nebo fyzikální olympiády - 2 body.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Není stanovena nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v jednotné přijímací zkoušce potřebná pro přijetí. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 160 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky. Nedojde-li k rozhodnutí, potom dále s vyšším celkovým počtem bodů dle výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Dále v případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z hodnocení z matematiky a dále z cizího jazyka.

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel

V Krnově dne 30. 4. 2018


Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění)

Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů

Rozhodnutí o přijetí a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, kteří splnili kritéria přijímacího řízení: 

Pořadí

Registrační číslo

Celkem body

Rozhodnutí

 1.  

111

70

přijat

 1.  

109

70

přijat

 1.  

127

70

přijat

 1.  

108

70

přijat

 1.  

121

60

přijat

 1.  

138

60

přijat

 1.  

129

60

přijat

 1.  

130

60

přijat

 1.  

122

50

přijat

 1.  

133

50

přijat

 1.  

126

50

přijat

 1.  

110

50

přijat

 1.  

124

50

přijat

 1.  

128

50

přijat

 1.  

139

50

přijat

 1.  

134

50

přijat

 1.  

132

50

přijat

 1.  

125

40

přijat

 1.  

118

40

přijat

 1.  

123

40

přijat

 1.  

113

30

přijat

 1.  

115

30

přijat

 1.  

135

30

přijat

 1.  

136

30

nepřijat

 1.  

114

30

nepřijat

 1.  

131

30

nepřijat

 1.  

116

30

nepřijat

 1.  

120

20

nepřijat

 1.  

117

20

nepřijat

 1.  

119

20

nepřijat

 1.  

112

20

nepřijat

 1.  

137

20

nepřijat

Datum zveřejnění:    23. 4. 2018

Doba zveřejnění:      15 dnů

Kritéria přijímacího řízení:

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

 1. Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:

do 1,50 – 90 bodů

od 1,51 do 1,75 – 80 bodů

od 1,76 do 2,00 – 70 bodů

od 2,01 do 2,20 – 60 bodů

od 2,21 do 2,40 – 50 bodů

od 2,41 do 2,60 – 40 bodů

od 2,61 do 2,80 – 30 bodů

od 2,81 do 3,00 – 20 bodů

od 3,01 – 10 bodů

max. 90 bodů.

 1. Dalších kritérií:

Za 1. až 5. místo v okresním a vyšším kole matematické nebo fyzikální olympiády - 8 bodů.

Za účast v okresním kole matematické nebo fyzikální olympiády - 2 body.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Není stanovena nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem pro přijetí. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším průměrem podle odstavce a), případněs lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z doloženého hodnocení prospěchu z matematiky, dále postupně z českého jazyka, fyziky, cizího jazyka.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Citace § 60g odstavec 6 školského zákona:

"Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“

Citace § 60g odst. 7 školského zákona:

" Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá."

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel

V Krnově dne 23. 4. 2018


Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění)

Obor vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář

Rozhodnutí o přijetí a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, kteří splnili kritéria přijímacího řízení: 

Pořadí

Registrační číslo

Celkem body

Rozhodnutí

 1.  

145

70

přijat

 1.  

147

70

přijat

 1.  

148

60

přijat

 1.  

149

40

přijat

 1.  

146

30

přijat

 1.  

144

20

přijat

 1.  

150

20

přijat

Datum zveřejnění:    23. 4. 2018

Doba zveřejnění:      15 dnů

Kritéria přijímacího řízení:

Uchazeči budou přijímáni do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na základě pořadí sestaveného podle výsledného hodnocení přijímacího řízení určeného níže uvedeným postupem.

Postup hodnocení:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

 1. Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu:

do 1,50 – 90 bodů

od 1,51 do 1,75 – 80 bodů

od 1,76 do 2,00 – 70 bodů

od 2,01 do 2,20 – 60 bodů

od 2,21 do 2,40 – 50 bodů

od 2,41 do 2,60 – 40 bodů

od 2,61 do 2,80 – 30 bodů

od 2,81 do 3,00 – 20 bodů

od 3,01 – 10 bodů

max. 90 bodů.

 1. Dalších kritérií:

Za 1. až 5. místo v okresním a vyšším kole matematické nebo fyzikální olympiády - 8 bodů.

Za účast v okresním kole matematické nebo fyzikální olympiády - 2 body.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Není stanovena nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem pro přijetí. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším průměrem podle odstavce a), případněs lepším aritmetickým průměrem vypočítaným z doloženého hodnocení prospěchu z matematiky, dále postupně z českého jazyka, fyziky, cizího jazyka.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Citace § 60g odstavec 6 školského zákona:

"Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“

Citace § 60g odst. 7 školského zákona:

" Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá."

Ing. Aleš Zouhar v. r., ředitel

V Krnově dne 23. 4. 2018